Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội được sử dụng 5000 tỷ đồng còn dư sau cải cách tiền lương năm 2020 để đầu tư phát triển

(CLO) Cùng với 3 địa phương khác, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho phép được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật với số tiền là 5000 tỷ đồng.

Audio

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 857/VPCP-KTTH chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các dự án gồm: Thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng.

Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.

Hà Nội được sử dụng 5000 tỷ đồng để đầu tư phát triển sau cải cách tiền lương 2020.

Hà Nội được sử dụng 5000 tỷ đồng để đầu tư phát triển sau cải cách tiền lương 2020.

Công văn cũng nêu rõ: Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương.

Quốc Trần