Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

(CLO) Chiều 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố (Ban Chỉ đạo) tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Audio
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KTĐT

Năm 2018, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở khối các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và khối các cơ quan nhà nước; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; công tác xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Các thành viên cũng thảo luận về việc nghiên cứu, triển khai một số chương trình, đề án mới.

Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt.

Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đã tập trung triển khai thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao dịch vụ công trực tuyến.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Phát biểu tại hội nghị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm qua cũng như những ý kiến góp ý về các tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cơ quan liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Trước mắt, cần tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND thành phố theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức lại Đảng bộ Khối doanh nghiệp theo Kết luận số 34-KL/TƯ của Bộ Chính trị; sắp xếp tổ chức Đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành thành phố.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính thành phố theo tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc) và cải cách công tác quản lý, điều hành theo tinh thần “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giảm tối đa các cuộc họp, tổ chức họp bảo đảm ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương trên toàn thành phố gắn với thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ, chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

P.V