Điều chỉnh kích thước chữ
Viết tiếp bài báo “Bổ nhiệm cán bộ “vô tội vạ” tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn”:

Hàng loạt sai phạm trong chuyển giao đất, tài sản trên đất tại Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn

(NB&CL) Không chỉ để xảy ra những “tai tiếng” trong việc bổ nhiệm cán bộ, Công ty Lâm nghiệp MTV Bắc Kạn còn bị phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình chuyển giao đất, tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần SAHABAK.

Audio

Báo Nhà báo & Công luận số 29/2021 đã có bài viết “Bổ nhiệm cán bộ “vô tội vạ” tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn”. Tuy nhiên, không chỉ để xảy ra những “tai tiếng” trong việc bổ nhiệm cán bộ, Công ty Lâm nghiệp MTV Bắc Kạn còn bị phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình chuyển giao đất, tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần SAHABAK.

Buông lỏng quản lý tài sản nhà nước

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, để triển khai thực hiện các chủ trương của tỉnh và nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, năm 2009 tỉnh Bắc Kạn đồng ý về chủ trương (QĐ 2542/UBND-TH1) cho tách 2.338ha đất của Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn đang quản lý chuyển cho Công ty Cổ phần SAHABAK quản lý theo quy định, trong đó có 710ha đất có rừng và tài sản trên đất đã được dùng vào việc góp vốn giá trị tài sản trên đất để thành lập Công ty Cổ phần SAHABAK.

Ngày 02/10/2009, Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn đã ra quyết định (Quyết định số 170/2009/QĐ/CT) chuyển giao rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu Khe Tao, Quảng Chu cho Công ty Cổ phần SAHABAK với tổng diện tích giao 2.338.26ha. Ngày 04/12/2009, Công ty lập biên bản bàn giao (tạm thời) phạm vi, ranh giới, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo hiện trạng rừng tại thời điểm bàn giao là 88,2ha rừng phòng hộ; 2.208,07ha rừng sản xuất; Theo trạng thái rừng: rừng tự nhiên 668,43ha; rừng trồng 855,45ha (rừng theo dự án 661 là 411,38ha, rừng trồng nguyên liệu 444,07ha); đất chưa có rừng 737,9ha; Vườn hộ 34,55ha (vườn cây ăn quả, cây công nghiệp của các hộ nhận khoán).

Ngay sau khi nhận bàn giao rừng, Công ty Cổ phần SAHABAK đã tổ chức khai thác đến năm 2011, Công ty mới ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam để thẩm định giá trị rừng là 710ha, trong đó 620ha có rừng và được xác định giá trị theo chứng thư thẩm định giá số Vc 13/05/05.00/TS-HN ngày 27/05/2013 của SIVC HN, với tổng giá trị tài sản 29.559.720.000 đồng; tài sản thẩm định là 112,73ha rừng trồng thuộc dự án 327; 661 và 507ha rừng trồng nguyên liệu phần còn lại không xác định giá trị...

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Căn cứ chứng thư trên, Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn đã trình UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về việc phê duyệt giá trị 620,43ha rừng keo nguyên liệu góp vốn vào Công ty Cổ phần SAHABAK, số tiền góp vốn là 29.559.720.000 đồng.

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển giao tại Quyết định số 170/2009/QĐ/CT không thống nhất và không đúng với diện tích rừng và đất Lâm nghiệp chuyển giao theo văn bản số 2542/UBND-TH1 ngày 04/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo biên bản bàn giao ngày 02/10/2009 do Công ty chuyển giao cho Công ty CP SAHABAK cũng không phù hợp với diện tích tại 02 văn bản trên, công ty không báo cáo UBND tỉnh.

Đặc biệt, diện tích rừng được thẩm định giá không phù hợp thực tế diện tích rừng bàn giao; Hồ sơ thẩm định tài sản thẩm định theo chứng thư chưa đủ cơ sở pháp lý theo quy định do không có số liệu, tài liệu về việc xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá để xác định đầy đủ giá trị tài sản phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ, Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, sử dụng đất rừng, thực hiện không đúng quy định Luật Đất đai năm 2003; không thực hiện thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian dài.

Về diện tích rừng tại xã Yên Ninh, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn không giao đất rừng cho Công ty Cổ phần SAHABAK nhưng Công ty Lâm nghiệp tự ý bàn giao tài sản trên đất cho Công ty Cổ phần SAHABAK tại biên bản bàn giao ngày 02/10/2009 cho Công ty Cổ phần SAHABAK. đến nay, Công ty vẫn bỏ rơi không quản lý đối với diện tích đất này là thiếu trách nhiệm trong quản lý tài sản được giao...

Theo báo cáo kiểm toán, Công ty Cổ phần SAHABAK do quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn đến nợ phát sinh quá hạn, không có khả năng chi trả về lương, bảo hiểm xã hội và thanh toán nợ. Hiện Cổ phần SAHABAK đã chấm dứt hoạt động, đóng dự án và tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bắc Kạn đã thực hiện các thủ tục thu hồi và phát mại tài sản để thu hồi vốn, tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán vẫn chưa thể bán được các tài sản này.

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, để xảy ra các tồn tại, sai phạm liên quan đến việc chuyển giao đất, tài sản trên đất sang Công ty Cổ phần SAHABAK là trách nhiệm chính thuộc tập thể lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp (qua các thời kỳ) thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước trong doanh nghiệp; chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2542/UBND-TH1 ngày 03/9/2009 về kết quả làm việc với Cổ phần SAHABAK và trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 còn thiếu thành phần hồ sơ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một phần trách nhiệm do chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 2542/UBND-TH1 ngày 03/9/2009 về kết quả làm việc với Cổ phần SAHABAK.

Ngoài những sai phạm đã được làm rõ, xét thấy trong quá trình quản lý, sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn, một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, Thanh tra tỉnh quyết định chuyển hồ sơ có dấu hiệu sai phạm sang Cơ quan Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật, làm rõ việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn sử dụng vốn, tài sản và đất đai do công ty đang quản lý để góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần SAHABAK; Việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn cho Công ty Cổ phần SAHABAK vay vốn theo hợp đồng số 22a/HĐTD/CTLN-SAHABAK ngày 01/8/2015, số tiền: 2.995.330.000 đồng; Điều tra làm rõ việc ngân sách nhà nước hỗ trợ để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành Vinh

Bình Luận