Điều chỉnh kích thước chữ

Hiệu quả từ chính sách thu hút đầu tư vào các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc

(NB&CL) Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn nằm trong tốp 10 địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng PCI do VCCI đánh giá bình chọn.

Audio

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017, trong đó đã tổ chức thành công các cuộc xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp; xây dựng 2 chương trình xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, Ấn Độ, Nam Phi và UAE. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với một số nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Các cơ quan tham mưu đã liên hệ với đầu mối tổ chức KCCI, KOTRA, JETRO, JICA về đề nghị hỗ trợ chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017.

Kết quả thu hút đầu tư: Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 33 dự án, trong đó có 22 dự án FDI với số vốn đăng ký 49,7 triệu USD và 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 331,4 tỷ đồng. Luỹ kế, tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 904 dự án, gồm 659 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 67,38 nghìn tỷ đồng (vốn thực hiện đạt 31,7% vốn đăng ký) và 245 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,66 tỷ USD (vốn thực hiện đạt 61,4% vốn đăng ký).

Hiệu quả từ chính sách thu hút đầu tư vào các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc  1
Nhà máy sản xuất của Honda tại Vĩnh Phúc. 
Như vậy, có thể thấy, tình hình thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về cơ bản vẫn đạt kết quả khả quan, số vốn đầu tư thu hút luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ bước đầu đạt được hiệu quả nhất định.

Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện việc thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị sản xuất gia tăng cao, thân thiện với môi trường, đảm bảo đúng định hướng phát triển của tỉnh. Ngoài ra, việc quy hoạch các lĩnh vực đầu tư hợp lý đã và đang làm thay đổi diện mạo KCN mới thành lập, đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc.

Đạt được những kết quả trên trong thu hút FDI, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp:

Thứ nhất, các giải pháp liên quan đến chính sách và thực thi chính sách: với chức năng là cơ quan quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát, cụ thể hóa các chính sách về đầu tư và các ưu đãi khuyến khích đầu tư.

Nhằm thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân, Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo các cơ quan tài chính, tiền tệ đảm bảo tốt việc giải ngân cho doanh nghiệp có nhu cầu; không cấp phép cho các dự án công nghệ lạc hậu, dự án tác động xấu đến môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, nhất là đất KCN; đồng thời tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai thực hiện, qua đó từng bước làm tốt công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng trên địa bàn.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, tiến hành công bố công khai quy hoạch đã được phê duyệt; có kế hoạch cụ thể để thực hiện các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả, giám sát việc xây dựng của các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và môi trường bền vững.

Thứ ba, giải pháp về xúc tiến đầu tư: song song với việc thu hút các nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu với UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có chính sách riêng đối với tập đoàn lớn có uy tín; đồng thời chú trọng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các đối tác lớn.

Hiệu quả từ chính sách thu hút đầu tư vào các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc  2
Chính sách thu hút đầu tư vào các khu CN của tỉnh Vĩnh Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Tiếp tục rà soát và hoàn thiện thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2015-2020 của tỉnh để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư; danh mục dự án cho những năm tiếp theo. Tiếp tục củng cố và xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thực tế của tỉnh; tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; hợp tác với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; từng bước thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước để tiếp tục thu hút vốn đầu tư đi đôi với việc nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc.

Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các ngành, nhất là giữa Ban Quản lý với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp được duy trì thường xuyên; giải quyết nhanh chóng những vấn đề thuộc thẩm quyền; chủ động báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề cần sự phối hợp giữa các ngành để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại Vĩnh Phúc, từ đó tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

Hoàng Dương