Điều chỉnh kích thước chữ

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sẽ có 19 đại biểu hoạt động chuyên trách

(CLO) Với 100% ủy viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 phương án bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026, tăng một đại biểu so với nhiệm kỳ trước.

Audio
Quang cảnh phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào chiều nay (22/2), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu đề xuất của Chính phủ về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu. Trong đó, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội là 3 người, 4 ban của HĐND thành phố mỗi ban có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của TP Hà Nội là phù hợp với đặc điểm là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô của cả nước, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, xuyên suốt của quản lý đô thị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, qua thực tiễn hoạt động của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của TP nhằm nâng cao vị trí, vai trò của HĐND TP Hà Nội. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách.

Do không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội (giữ nguyên 95 đại biểu). Vì vậy, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội không ảnh hưởng đến tiến độ của công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, chính quyền TP Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Theo Tờ trình của Chính phủ, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính của thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ tăng thêm 1 người so với nhiệm kỳ trước, nhưng về tổng biên chế hành chính Hà Nội được giao thì không tăng thêm theo đúng tinh thần chỉ đạo trong các nghị quyết của Đảng.

Quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 được 100% ủy viên UBTVQH biểu quyết tán thành. Nghị quyết được UBTVQH thông qua với tỷ lệ 100% ủy viên có mặt biểu quyết tán thành.

Quốc Trần