Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

(CLO) Ngày 7/10, Hội nghị Trung ương 13 thảo luận Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Audio
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các Báo cáo nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

PV