Điều chỉnh kích thước chữ

Hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

Audio
Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Ảnh: TL

Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Ảnh: TL

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ổn định tổ chức bộ máy, bàn giao cho Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước theo quy định của pháp luật; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Được biết, sau khi hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã cũng sẽ được sắp xếp, sáp nhập với các cơ quan khác trực thuộc UBND huyện, thị xã.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu thế truyền thông đa phương tiện, giảm đầu mối, chỉ tiêu biên chế; rà soát xây dựng các giải pháp sắp xếp vị trí việc làm gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới.

PV