Điều chỉnh kích thước chữ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020.

Hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020.

Audio
(congluan.vn) - Ngày 8/5/2014, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành văn bản số 171/HD-HNBVN hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020. NB&CL xin đăng toàn văn hướng dẫn này:
 
 
 
 
 
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam
 
Ban Thường vụ đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-HNBVN, ngày 7/5/2014 về việc tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Đại hội các cấp có nhiệm vụ triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm kiểm điểm, đánh giá toàn diện, sâu sắc các mặt hoạt động của Hội và hoạt động báo chí trong 5 năm qua và thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới.
 
Để thực hiện tốt Kế hoạch này, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020, Thường trực Thường vụ hướng dẫn chi tiết các bước và nội dung thực hiện như sau:
 
I. Tổ chức Đại hội cấp cơ sở
 
Các cấp Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 5 năm đối với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội; 2 năm rưỡi đối với các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội, các Chi hội thuộc các cấp hội.
 
Những HNB tỉnh, thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong các năm 2012, 2013, đầu năm 2014 thì không tổ chức Đại hội , mà chỉ tổ chức hội nghị để thực hiện các nội dung cần thiết của Đại hội đại biểu toàn quốc.
 
Để thuận tiện cho việc tổng kết và chuẩn bị nhân sự chung, các cấp Hội tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thường vụ Hội tại văn bản số 685 CV/HNBVN, ngày 26/7/2013 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ cho gần với Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam sau khi xin ý kiến của cấp ủy Đảng trực tiếp. Theo đó, những tổ chức hội kết thúc nhiệm kỳ trong năm 2014 và năm 2015 và đầu năm 2016 có thể điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội vào quý IV năm 2014 hoặc quý I, II năm 2015.
 
Về quy mô, những Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên Chi hội và Chi hội Nhà báo trực thuộc có dưới 400 hội viên thì tổ chức Đại hội hoặc hội nghị toàn thể. Những đơn vị Hội có số lượng trên 400 hội viên trở lên, nếu không có điều kiện, thì tổ chức Đại hội đại biểu.
 
2- Nội dung Đại hội, Hội nghị các cấp
 
Các cấp Hội cơ sở: HNB các tỉnh, thành phố; các Liên Chi hội, các Chi hội trực thuộc Trung ương và các chi hội thuộc các cấp hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị để tổng kết công tác, xác định phương hướng nhiệm vụ, bầu các cơ quan lãnh đạo và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc.
 
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội có nhiệm vụ: a) Thảo luận các văn bản do Ban Chấp hành Hội Trung ương soạn thảo để trình Đại hội đại biểu HNBVN; b) Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo của Ban Chấp hành, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; sửa đổi, bổ sung quy chế của Hội Nhà báo tỉnh, của Liên Chi hội (nếu có); c) Bầu Ban chấp hành và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Nhiệm vụ của Đại hội chi hội (trực thuộc Trung ương hoặc trực thuộc Hội địa phương) là: Quán triệt, thảo luận những vấn đề do Ban Chấp hành HNBVN và Hội cấp trên đề ra; Tổng kết hoạt động của Chi hội và quyết định nhiệm vụ công tác nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên, bầu Ban Thư ký, Thư ký, Phó Thư ký chi hội.
 
2.2 -Thảo luận các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ X
 
Ngoài các nội dung Đại hội, hội nghị ở cấp hội mình, các cấp hội có trách nhiệm tổ chức để các hội viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội X, gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội X, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các văn bản khác nếu có.
 
- Tổ chức họp toàn thể hội viên chi hội để quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội, giới thiệu các văn kiện để hội viên tham gia ý kiến váo các văn bản Dự thảo theo văn bản hướng dẫn.
 
- Các cấp Hội thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp từ các Chi hội Nhà báo vào Dự thảo các văn kiện Đại hội X và bản Hướng dẫn cách thức đóng góp ý kiến (có số liệu cụ thể về số ý kiến, về nội dung các điểm đã nêu trong các dự thảo).
 
- Ban Chấp hành Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, Liên chi hội và Ban Thư ký Chi hội trực thuộc hoàn chỉnh các văn bản tổng hợp ý kiến gửi về Trung ương Hội (qua Ban Công tác Hội) trước ngày 20/5/2015 (theo dấu Bưu điện).
 
2.3 Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc
 
Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội dự kiến là 450- 470. Trong đó, số được bầu của các cấp Hội là 420; các ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa IX là đại biểu đương nhiên.
 
Các cấp Hội bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc bằng phiếu kín. Số lượng đại biểu được bầu theo quy định tỷ lệ 1/50; danh sách hội viên của các cấp hội chốt vào thời điểm 31/12/2014. Đại biểu trúng cử phải có số phiếu bầu quá nửa số hội viên được triệu tập.
 
Tiêu chuẩn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HNBVN lần thứ X:
 
- Là những người đã được cấp Thẻ hội viên niên hạn 2011- 2016,
 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm báo chí đúng đắn,
 
- Có đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới báo chí,
 
- Thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không có biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật,
 
- Tích cực tham gia hoạt động và nhiệt tình với công tác Hội.
 
Sau đây là một số quy định cụ thể khác về việc bầu đại biểu.
 
1- Các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên Chi hội trực thuộc Trung ương có số hội viên dưới 80 được bầu 2 đại biểu chính thức.
 
2- Khi bầu đại biểu theo tỷ lệ 1/50, thì số dư đại biểu ở một đơn vị là 30 trở lên thì được bầu thêm 1 đại biểu chính thức.
 
3- Các Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương có ít hội viên sẽ được ghép theo cùng ngành nghề, cùng một Bộ, ban, ngành, đoàn thể để bầu đại biểu đi dự Đại hội X theo nguyên tắc dưới 30 hội viên được bầu 1 đại biểu. Ban Thường vụ HNBVN sẽ chỉ định Thư ký một Chi hội đứng ra tổ chức Hội nghị để bầu đại biểu.
 
4- Giao Ban Công tác Hội HNBVN lập kế hoạch triệu tập và chủ trì việc bầu đại biểu đi dự Đại hội ở những đơn vị ghép có đặc thù khác còn lại, cũng theo nguyên tắc 30 hội viên được bầu 1 đại biểu.
 
5- Khi bầu đại biểu theo tỷ lệ ở các cấp, số dư trên 60% mới tính để bầu thêm 1 đại biểu.
 
Ngoài số lượng đại biểu chính thức, các cấp Hội, tùy theo số lượng hội viên, bầu từ 1 đến 2 đại biểu dự khuyết theo những tiêu chuẩn như đại biểu chính thức để thay thế khi cần thiết.
 
Văn bản phân bố số lượng đại biểu được bầu và lý lịch trích ngang của các đại biểu được bầu đi dự Đại hội X sẽ được Trung ương Hội gửi tới từng đơn vị.
 
2.4 Giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
 
Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được dự kiến từ 51- 55 ủy viên, là những hội viên- nhà báo tiêu biểu, đại diện các thế hệ nhà báo, của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và có đủ điều kiện hoạt động công tác Hội.
 
Ngoài danh sách ứng cử viên được các cấp Hội giới thiệu, tại Đại hội, các đại biểu chính thức sẽ thực hiện quyền ứng cử và đề cử để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.
 
Những người không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội cũng có thể được đề cử để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành với điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản kèm lý lịch trích ngang (theo mẫu) của người được đề cử.
 
Đại hội sẽ có quyết định cuối cùng về danh sách bầu cử trước khi tiến hành chính thức bầu cử Ban Chấp hành khóa X.
 
Do số lượng Ủy viên Ban Chấp hành có hạn, việc ứng cử hoặc đề cử người vào Ban Chấp hành khóa X cần được cân nhắc, chọn lọc kỹ, không nhất thiết nơi nào cũng giới thiệu người vào Ban Chấp hành.
 
Tất cả các công việc trên cần được hoàn tất trong quý II năm 2015. Giao Văn phòng, Ban Công tác Hội đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội X, Ban Chấp hành Hội.
 
II. Đại hội đại biểu toàn quốc
 
Sau khi các cấp Hội hoàn tất những công việc chuẩn bị nêu trên, Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ họp vào đầu quý III năm 2015 để cho ý kiến về việc hoàn thiện văn kiện tiến tới Đại hội lần thứ X; quyết định các công việc khác cũng như ấn định thời gian cụ thể tiến hành Đại hội lần thứ X.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2015 (2 ngày họp nội bộ, 1 ngày họp công khai). Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ dự và chỉ đạo Đại hội.
 
III. Tổ chức thực hiện
 
Các cấp Hội nghiên cứu, lên kế hoạch, xin ý kiến của cấp ủy trước khi triển khai thực hiện; hoàn thành mọi công việc chuẩn bị trong quý II năm 2105. Lãnh đạo các cấp Hội phát huy vai trò người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng phần việc cụ thể.
 
Các ủy viên Ban Chấp hành HNBVN phụ trách 10 cụm thi đua có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện.
 
Các đơn vị chức năng Cơ quan Trung ương Hội chiểu theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Thường vụ.
 
TM. THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
(đã ký)
 
HÀ MINH HUỆ