Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi): Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

(NB&CL) Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an sinh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Audio

Theo báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững (MTQG GNBV) giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/02/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 về việc thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG GNBV tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-20220; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020.

Báo Công luận

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành, Trung ương của tỉnh, UBND huyện Ba Tơ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV trên địa bàn huyện như: Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Ba Tơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND huyện Ba Tơ phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG GNBV huyện Ba Tơ giai đoạn 2016-2020, hằng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/5/2017 triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV huyện Ba Tơ năm 2017; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 28/12/2017 triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV huyện Ba Tơ năm 2018.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Ban quản lý dự án tham mưu giúp UBND huyện quản lý vốn và tổ chức triển khai các dự án xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và các công trình khác từ nguồn vốn Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Báo Công luận

Tổng nguồn vốn cấp trên phân bổ thực hiện Chương trình giảm nghèo từ năm 2016 – 2020 là 209.009 triệu đồng. Trong đó, chương trình 30a là158.815 triệu đồng. Số công trình hoàn thành đến thời điểm báo cáo 36 công trình, còn lại 10 công trình khởi công mới năm 2020 đang triển khai thi công theo kế hoạch, khối lượng ước đạt 45% đến 95%, dự kiến đến quý II năm 2021 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giai đoạn năm 2016-2020 là 141.056 triệu đồng/158.815 triệu đồng, đạt tỷ lệ 89% kế hoạch vốn giao chương trình 135 đạt 50.194 triệu đồng. Đối với chương trình 135, tổng vốn được cấp là 50.194 triệu đồng. Số công trình hoàn thành 82 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn thuộc giai đoạn năm 2016-2020 là 46.317 triệu đồng/50.194 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92% kế hoạch…

Trong giai đoạn 2016 - 2020 với việc tổ chức chỉ đạo triển khai hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án thuộc khung Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất kết nối mạng lưới giao thông từ tuyến huyện đến các thôn, xóm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất các trường học để thay thế các phòng học tạm bợ, xuống cấp; xây dựng các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn để tổ chức sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền vận đồng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG GNBV huyện giai đoạn 2016-2020 được thành lập và đi vào hoạt động kịp thời, các thành viên trong Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách quản lý để tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả và kịp thời theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo của huyện đã phối hợp triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện và đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Nhìn chung, được sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, của huyện nên các công trình triển khai thực thực hiện được thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn vốn được phân bổ cơ bản đáp ứng yêu cầu của chương trình không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Báo Công luận

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp phải những hạn chế khi các văn bản cấp trên hướng dẫn thực hiện chương trình có lúc còn ban hành chậm, nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở được giao nhiệm vụ và giao vốn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện cùng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các dự án đảm bảo về tiến độ, chất lượng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Được biết, Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016) với các nội dung chủ yếu: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực, giám sát đánh giá thực hiện chương trình.

Trần Hậu