Điều chỉnh kích thước chữ
Tỉnh Điện Biên:

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm đối với sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng

(NB&CL) Để xảy ra sai phạm, kết luận của Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý điều hành đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Audio

Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành kết luận số 434/KL– TTr về quá trình Thanh tra tại Văn phòng HĐND, UBND; các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện, Ban Quản lý huyện trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018.

 Kết luận tập trung vào việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và  chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng…

Mường Ảng

Cụ thể, về kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh chỉ rõ một số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình dự toán ngân sách nhà nước; chưa thực hiện công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm theo quy định.

Năm 2018, một số đơn vị thực hiện công khai dự toán chưa kịp thời theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, gồm: Văn phòng HĐND, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ.

Trong 3 năm được Thanh tra, UBND huyện chưa ban hành kế hoạch công khai Bản kê khai theo quy định. Phòng Nội vụ không gửi bản sao kê khai đã được kiểm tra đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai; không mở sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cho thấy trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, sai phạm như: Một số công trình chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán của một số công trình chưa được chính xác; hồ sơ dự toán công trình có sự sai sót về khối lượng, đơn giá… Công tác giám sát nghiệm thu chưa chặt chẽ dẫn đến đề nghị thanh toán sai giá trị (624,7 triệu đồng).

Tại gói thầu thiết bị công trình cải tạo, nâng cấp trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mường Ảng có 4 chiếc điều hòa phòng học + hội thảo nhà thầu cung cấp thiết bị không đúng chủng loại, công suất theo hợp đồng đã ký kết.

Tại gói thầu nhà lớp học các Trường PTTHBT Tiểu học (Ảng Tở, Bản Bua), các Trường Tiểu học (Ảng Cang, Búng Lao, Xuân Lao, Mường Lạn, Nặm Lịch, Ngối Cáy) bị thấm nước ở một số địa điểm (Nhà lớp học 2 phòng, điểm Trường Mường Lạn; Nhà lớp học 1 phòng, điểm trường Xuân Lao; Nhà lớp học 1 phòng, điểm trường Ảng Cang).

Tiến độ thi công 02 công trình chậm so với hợp đồng thi công đã ký kết gồm: Đường dân sinh bản Thẩm Chấu, xã Xuân Lao; Công trình nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng.

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Điện Biên kết luận: Trong công tác phòng, chống tham nhũng còn một số khuyết điểm, vi phạm. Việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập cán bộ công chức còn có những nội dung chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định; một số bản kê khai chưa đảm bảo nội dung theo hướng dẫn, mà nguyên nhân là do sự chỉ đạo, kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện chưa toàn diện; công tác tham mưu của các phòng, ban chưa đầy đủ và một số trách nhiệm về đầu tư xây dựng do các đơn vị làm chủ đầu tư như: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 508.424.000 đồng, giảm trừ qua thanh toán 116.276.000 đồng; kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn họp tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đếm sai phạm, xác định biện pháp khắc phục.

Đắc Nguyên