Điều chỉnh kích thước chữ

kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua của Hội đồng Lý luận Trung ương là rất tích cực

(CLO) Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương vào ngày 15/10.

Audio

Tại buổi làm làm việc thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng Lý luận Trung ương được thành lập đến nay đã được 5 nhiệm kỳ và năm 2019 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2016-2021. Qua gần 23 năm thành lập, với thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, biên chế chuyên trách rất ít, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm  cao trong công việc, Hội đồng Lý luận Trung ương luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.C

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.C

Nổi bật là Hội đồng Lý luận Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương; là đầu mối trong triển khai nghiên cứu, tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị qua các giai đoạn, đặc biệt từ năm 2006 đến nay, tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện, trực tiếp tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, XIII của Đảng.

Qua gần 23 năm thành lập, Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng trưởng thành, vững mạnh, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu, là cái nôi tập hợp, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu lớn trong cả nước trong triển khai nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua của Hội đồng Lý luận Trung ương là rất tích cực, rất đáng trân trọng. Đồng thời Thường trực Ban Bí thư khẳng định, lý luận là cơ sở, căn cứ khoa học cho xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với Đảng cầm quyền. Trên tinh thần đó đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng. Để phục vụ thiết thực và có chất lượng việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: V.C.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: V.C.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương, lực lượng nòng cốt của Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện, sau hội nghị Trung ương, cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời, giúp tiểu ban văn kiện hoàn thành các văn kiện vì Hội đồng Lý luận là nòng cốt của tổ biên tập.

Cùng với đó cần tập trung nghiên cứu các vấn đề phục vụ báo cáo chính trị. Cập nhật tình hình quốc tế và khu vực để chúng ta phân tích một cách sâu sắc hơn, sát thực tế hơn; làm rõ tiêu chí của nước phát triển, nước công nghiệp hiện đại; tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người để xác định đến năm 2025, đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn, Hội đồng cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng bạn và các tổ chức nghiên cứu có uy tín trên thế giới để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Đảng ta với các đảng bạn; thực hiện tốt những nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

PV