Điều chỉnh kích thước chữ

Khi Đảng chọn một lộ trình minh bạch

(NB&CL) Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 9, khóa XII vừa khai mạc tại Hà Nội sẽ xem xét tờ trình quy hoạch BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược). Trước đó, ngày 4/11, Bộ Chính trị khóa XII lần đầu họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Quan điểm chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp này đã cho thấy sự chặt chẽ, công tâm, khách quan của Đảng trong công tác rất hệ trọng này.

Audio

Bốn điểm mới trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) nêu 4 điểm mới trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là trong Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư), Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đề cập đến những điểm mới trong quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2020, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, trên cơ sở nghị quyết, quy chế, quy định của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm của các nhiệm kỳ trước, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới hết sức căn bản.

Một là, việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của T.Ư Đảng phải gắn kết chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ Đại đội toàn quốc của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị khóa XII đã xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó”, với lộ trình cụ thể như sau: Ban chấp hành T.Ư trình Hội nghị T.Ư 9 và sau đó sẽ tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Đổi mới thứ hai được ông Bình nhắc đến là đổi quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Đổi mới thứ ba là cụ thể hóa về tiêu chuẩn, điều kiện với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khóa XII; đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư cho biết, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở T.Ư thực hiện theo 5 bước.

Ông Bình nhấn mạnh đến điểm mới thứ tư trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là cần coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để “lọt” những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược, cụ thể: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

“Trên cơ sở quan điểm, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình cách làm như trên, đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết” – ông Bình nhấn mạnh.

 

Loại khỏi quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Liên quan đến cán bộ cấp chiến lược, trước đó, Bộ Chính trị đã có phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp ấy, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn nhiều về dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cả về nội dung, lộ trình, các bước thực hiện, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện và ban hành Kế hoạch, làm cơ sở để tiến hành xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, cần xác định rõ và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch; nhấn mạnh nhân sự quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành đúng quy trình, quy định…

Việc bàn đến quy hoạch mang tính cụ thể - Quy hoạch cho nhiệm kỳ sau đã chứng tỏ, Bộ Chính trị đã quyết tâm định vị sáng rõ hơn về cán bộ cấp chiến lược. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại phiên họp: Bên cạnh yêu cầu về trình độ, hiểu biết, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trình độ lý luận cơ bản. Bởi, theo Tổng Bí thư đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ trình bước đi sắp tới của đất nước ta, nên phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế. Và, bao giờ cũng vậy, bên cạnh việc trau dồi lý luận, các ứng viên cán bộ cấp chiến lược còn cần bồi đắp thực tiễn trong vườn hoa cuộc sống vốn rất phong phú. 

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư nói thì, đây chưa phải là công tác nhân sự mà chỉ là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn. Nhưng, người đứng đầu Đảng ta đã nhấn mạnh quan điểm: Nếu phát hiện cán bộ quy hoạch nào có vấn đề sẽ đưa ra khỏi Quy hoạch ngay, hoặc cũng có thể bổ sung vào Quy hoạch. Lần này, điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới: 2021-2016. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra là phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin, bước đi phải chặt chẽ, bởi đây là công việc phức tạp, hệ trọng. 

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư: Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo là những cán bộ được chọn lọc kỹ, có kinh nghiệm công tác, được tin cậy, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức vì công việc, phải công tâm, khách quan, cẩn trọng, trung thực, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, phải rất tinh tường để giúp Ban Chỉ đạo ngay từ ban đầu, lựa chọn được những “hòn sỏi” đẹp, loại bỏ những “hòn sỏi” mục ruỗng.

Tất cả các bước đi, cách làm cho thấy, với quyết tâm kiên định, kiên trì hơn; lộ trình minh bạch hơn, phù hợp hơn, hệ giải pháp thật sự khả thi và lượng hóa rõ ràng hơn, các điều kiện được bảo đảm đầy đủ, kịp thời  hơn… chúng ta có thể  thực hiện thành công một kỳ công.

Khánh An