Điều chỉnh kích thước chữ

Không được cử quá 1 đoàn đi công tác nước ngoài trong cùng một thời gian, địa điểm

(CLO) Thủ trưởng các đơn vị cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài không được cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến; lãnh đạo chủ chốt và cán bộ của các đơn vị không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm và không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn.

Báo nói Công luận

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp uỷ đảng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại, kể cả các đoàn ra, đoàn vào của Dự án tài trợ, viện trợ không hoàn lại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

 Các cơ quan, đơn vị không được cử quá 1 đoàn đi công tác nước ngoài trong cùng một thời gian, địa điểm. Ảnh minh họa

Việc cử đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng cử công chức đi công tác nước ngoài phải nêu rõ đoàn ra thuộc Kế hoạch đối ngoại của Bộ Tài chính.

Chỉ thị nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm; không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác.

Lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả lãnh đạo Bộ) và cán bộ của đơn vị, không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm và không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn (trừ trường hợp tham gia các đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, Hội nghị thường niên do yêu cầu công tác).

Bên cạnh đó, không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác ở nước ngoài.

Đối với việc cử cán bộ tham gia đoàn công tác của các Bộ, ngành liên quan, đơn vị được mời phải báo cáo Bộ Tài chính chương trình, nội dung, mục đích cụ thể của chuyến công tác, thể hiện được vai trò và sự cần thiết của đại diện Bộ Tài chính khi tham gia đoàn.

Đối với thư mời đích danh hoặc thư mời chung từ phía nước ngoài, Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phân cấp quản lý cán bộ và nội dung chuyến công tác để xem xét, quyết định việc cử công chức tham gia hoặc từ chối không tham gia.

Bộ Tài chính cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị về việc thu hồi và nộp lại các hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao của các cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ hưu, thôi việc, ra khỏi biên chế và các trường hợp không thuộc diện được sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao theo quy định.

PV