Điều chỉnh kích thước chữ

Không giảm trừ 2% đối với người trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn

(CLO) Từ ngày 10/12/2019, người nợ tiền sử dụng đất thanh toán nợ trước hạn sẽ không được thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Audio
Hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất trước hạn sắp tới sẽ không còn được hưởng chính sách hỗ trợ giảm trừ 2%/năm. Ảnh minh họa

Hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất trước hạn sắp tới sẽ không còn được hưởng chính sách hỗ trợ giảm trừ 2%/năm. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nghị định nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai sẽ được trả nợ dần trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn này.

Sau 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 5 năm được ghi nợ.

Trước khi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối tượng sử dụng đất phải nộp đủ số tiền còn nợ, tiền chậm nộp. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ.

Nghị định cũng quy định về việc xử lý chuyển tiếp, theo đó, đến trước ngày 10/12/2019 hộ gia đình, cá nhân chưa thanh toán hết nợ thì thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến hết ngày 28/2/2021.

Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Nghị định quy định rõ, không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn kể từ ngày 10/12/2019.

Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hay bằng các phương thức khác thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật từng thời kỳ và thực hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày 10/12/2019 trở về sau (trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân thường trú tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019.

PV