Điều chỉnh kích thước chữ

Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn vì "lơ là" tiếp dân!

(CLO) Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017.

Audio
Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại Lạng Sơn - Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại Lạng Sơn - Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ngày 27/02/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra số 289/Tb-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 01/01/2010-31/12/2017.

Thông báo Kết luận Thanh tra số 289, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều nội dung về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Theo đó, phát hiện địa điểm tiếp công dân của một số đơn vị chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân (Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn); không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết, như tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở ở Lạng Sơn không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện. Điển hình như Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 kỳ (39,2%). Cơ quan thanh tra nhấn mạnh việc này vi phạm Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại.

Việc ghi chép sổ sách tiếp công dân tại huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Y tế Lạng Sơn cũng chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Tổ xác minh ghi chép việc đối thoại với công dân trong quá trình kiểm tra, xác minh vào sổ tiếp công dân thường xuyên như tại Sở Công Thương, Sở Nội vụ là vi phạm quy định của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, một số sở ngành, địa phương ở Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục thuế; UBND huyện Hữu Lũng; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bình Gia) chưa ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng của đơn vị...

Với những nội dung trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017; đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

Tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các sở ngành, huyện, thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, phòng chống tham nhũng.  

Ngoài ra, Thông báo của TTCP cho thấy, qua thanh tra 6 dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Dự án khu đô thị mới Phú Lộc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Dự án N20 thị trấn Cao Lộc; Dự án tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop- House; Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại; Dự án khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu và việc quản lý và sử dụng đất tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), đã phát hiện nhiều sai phạm gắn với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Lạng Sơn phụ trách lĩnh vực; giám đốc các sở, ngành có liên quan và nhà đầu tư.

Xét Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 01/01/2010-31/12/2017.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm các kiến nghị của TTCP, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai.

Xử lý khắc phục những tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện cá dự án, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Minh Chí