Điều chỉnh kích thước chữ

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng quy định

(CLO) Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa ký công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ, đề nghị xem xét, nghiên cứu thêm và điều chỉnh lại kết luận thanh tra vụ cổ phần hóa HACINCO cho đúng với quy định.

Audio

Công văn hỏa tốc số 1124/BĐMDN ngày 27/10/2017 gửi Thanh tra Chính phủ về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhận được các công văn số 2342/TTCP-GSTĐXLSTT và 2693/TTCP-GSTĐXLSTT của Thanh tra Chính phủ về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội. Về vấn đề này, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chính thức có ý kiến như sau:

Thứ nhất, dự thảo báo cáo chưa làm rõ nội dung của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội kiến nghị về chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng quy định 1
 
Kiến nghị Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng quy định 2
Công văn hỏa tốc số 1124/BĐMDN ngày 27/10/2017 gửi Thanh tra Chính phủ về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra cổ phần hóa tại Hà Nội 

Thứ hai, về nội dung mà dự thảo kết luận thanh tra nêu tại khổ cuối cùng khoản 3.1 Điểm 3 (trang 19) có ghi:

“Như vậy, nhà đầu tư nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần theo phương pháp bù trừ công nợ phải trả tiền Công ty Đầu tư và xây dựng số 2 Hà Nội và các nhà đầu tư là phù hợp với thực tế và phù hợp với hướng dẫn về thanh toán tiền mua cổ phần tại điểm 5.1 tiết 5 phần B mục V thông tư số 126/TT-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ Tài chính: “Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá cơ quan thực hiện bán đấu giá và nhà đầu tư (bao gồm cả người lao động và nhà đầu tư chiến lược có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa”.

Việc phản ánh, kiến nghị về việc này là trái với quy định là không đúng, không có cơ sở”.

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thì việc chuyển tất cả các khoản nợ thành tiền thanh toán mua cổ phần (góp vốn) là trái với quy định tại Điều 12 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Nghị định số 187/2004/NĐ-CP quy định chỉ các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn mới được chuyển nợ thành vốn góp.

Điều này đã được cơ quan Công an TP Hà Nội báo cáo tại công văn số 440 BC-CAHN-PC15 (Đ1) ngày 18/4/2006 và Công văn số 07/CV-CAHN (PC15) ngày 16/10/2007 trong đó đã nêu rõ sai phạm của việc chuyển nợ thành vốn góp khi mua cổ phần tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó cũng khẳng định những vi phạm của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trong quá trình cổ phần hóa (báo cáo số 1312/UBND-CN ngày 13/3/2007).

Từ đó, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, nghiên cứu thêm và điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng với quy định. Cùng với công văn hỏa tốc trên, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã gửi kèm đến Thanh tra Chính phủ các tài liệu có liên quan trong công văn.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh