Điều chỉnh kích thước chữ

KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế văn bản nhằm tránh thất thoát, lãnh phí

(CLO) Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2019, KTNN kiến nghị với Quốc hội, UBTVQH đổi, thay thế 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãnh phí.

Audio
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu

Theo kết quả công tác năm 2019 của KTNN, về thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến thời điểm 20/8/2019, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện trên 47 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện bằng 51,3%.

KTNN đã thực hiện công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán theo đúng quy định. KTNN đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 41 bộ hồ sơ kiểm toán cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trong công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, KTNN đã trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN 2015 và đang tiếp tục tiếp tục hoàn thiện để thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

KTNN đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”;  thể hiện tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019; tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn do ASOSAI tổ chức…

Dự thảo báo cáo cũng nêu bật một số kết quả nổi bật của KTNN trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo; xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT; xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

KTNN cũng nêu ra một số đề xuất kiến nghị với Quốc hội, UBTVQH để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để KTNN hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021; Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở các bộ, địa phương phối hợp chặt chẽ với KTNN tránh trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiệm kiến nghị của KTNN, đặc biệt là kiến nghị về xử lý tài chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm bịt các lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; Chỉ đạo hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015.

Trâm Anh