Điều chỉnh kích thước chữ

KTNN xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

(CLO) Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm thứ hai KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021...

Audio
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

BCH Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) xác định phương hướng mục tiêu năm 2020 là: “Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lãnh đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán”.

Đảng ủy KTNN xác định 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác xây dựng Đảng và Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong đó là các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN; triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng; Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN, gắn với kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2015-2021 theo hướng dẫn của Trung ương; đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của ngành; Mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021...

Các giải pháp được đề ra để thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2020 cũng được Đảng bộ KTNN xác định với 10 nội dung, trong đó, giải pháp trọng tâm là Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan đối với các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

PV