Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử

(CLO) Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Audio

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một phiên họp của HĐND TP Hà Nội.

Một phiên họp của HĐND TP Hà Nội.

Hướng dẫn nêu rõ: Thời gian tiến hành kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND.

Đối với địa phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND hoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất kể từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm.

Trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà không thể tổ chức họp tập trung trong thời gian quy định hoặc do có từ 1/2 tổng số đại biểu HĐND trở lên thuộc diện phải cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì có thể lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND đến khi có thể tổ chức được kỳ họp.

Việc lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã, cấp huyện do Thường trực HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh do UBTVQH xem xét, quyết định. 

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp triệu tập chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày bầu cử.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp triệu tập chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày bầu cử.

Về trình tự bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND: Việc bầu Chủ tịch UBND trong số các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được HĐND dân bầu.

Bầu Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND (mới được bầu). Tờ trình của Chủ tịch UBND về việc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phải nêu rõ lĩnh vực công tác phụ trách hoặc chức vụ tại cơ quan chuyên môn của UBND mà người đó dự kiến sẽ đảm nhiệm. Các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được HĐND bầu.

HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân cùng cấp theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. HĐND thành phố Đà Nẵng, HĐND thành phố Hồ Chí Minh bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Khi HĐND tiến hành bầu các chức danh quy định, nếu có đại biểu HĐND tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền giới thiệu thì Chủ tọa kỳ họp trình HĐND xem xét, quyết định số lượng, danh sách những người ứng cử vào chức danh đó bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bằng hệ thống biểu quyết điện tử hoặc bằng bỏ phiếu kín.

Trường hợp không bầu được Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thì Chủ tọa kỳ họp có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các quy trình cần thiết về nhân sự để trình HĐND tiếp tục bầu chức danh Chủ tịch HĐND ngay tại kỳ họp thứ nhất.

Trường hợp không bầu được Chủ tịch UBND thì Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các quy trình cần thiết về nhân sự để trình HĐND tiếp tục bầu chức danh Chủ tịch UBND ngay tại kỳ họp thứ nhất.

HĐND quyết định tạm dừng kỳ họp thứ nhất theo đề nghị của Chủ tọa kỳ họp hoặc Chủ tịch HĐND để thực hiện công tác nhân sự bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND. Thời gian tạm dừng kỳ họp không quá 05 ngày làm việc. Việc giới thiệu nhân sự do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp HĐND không bầu đủ các chức danh còn lại của HĐND và UBND thì người có thẩm quyền giới thiệu để HĐND bầu chức danh này có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các quy trình cần thiết về nhân sự để trình HĐND tiếp tục bầu chức danh đó ngay tại kỳ họp thứ nhất hoặc tại kỳ họp tiếp theo của HĐND.

Cử tri xem tiểu sử ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND.

Cử tri xem tiểu sử ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND.

Về việc báo cáo kết quả kỳ họp: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Thường trực HĐND hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp HĐND (gồm các tài liệu phát hành tại kỳ họp, nghị quyết thông qua tại kỳ họp và biên bản kỳ họp) và gửi đến Thường trực HĐND, UBND cấp trên trực tiếp hoặc UBTVQH và Chính phủ (đối với HĐND cấp tỉnh) để báo cáo. Tài liệu trong hồ sơ báo cáo kết quả kỳ họp phải là văn bản chính thức.

Việc tổ chức kỳ họp kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Quốc Trần