Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ dành 6 ngày xem xét, quyết định về công tác nhân sự

(CLO) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Theo Báo cáo, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ dành 6 ngày xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong tổng số 11 ngày làm việc.

Audio

Chiều ngày 27/4, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến do Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại văn bản số 4351/BC-TTKQH trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Báo cáo cho thấy, dự kiến Quốc hội làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7/2021 và bế mạc vào ngày 03/8/2021. 

Cụ thể, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng phát biểu tại kỳ họp.

Tiếp đó, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm nhà nước.

Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có).

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ dành 4 ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác.

Cụ thể, Quốc hội tiến hành xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (tổ: 0,5 ngày; hội trường: 01 ngày).

Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề (hội trường: 01 ngày).

Xem xét, quyết định: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo Điều 60 Luật Đầu tư công); quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 (theo Điều 2 Nghị quyết số 82/2019/QH14) (tổ: 0,5 ngày; hội trường: 01 ngày).

Qua thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cơ bản tán thành với nội dung báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và cho rằng Báo cáo tổng kết kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã thể hiện rõ những thành công trong công tác xây dựng pháp luật, kiện toàn nhân sự…

Về thời gian dự kiến của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong 6 ngày như báo cáo là hợp lý, không nên kéo dài hơn, cũng không nên rút ngắn lại.

"Với 6 ngày sẽ đủ thời gian để Quốc hội nghiên cứu, xem xét cẩn thận hồ sơ để lựa chọn những nhân sự giỏi, đủ tiêu chuẩn", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình kỹ lưỡng, hoàn thiện báo cáo, đặc biệt là dự kiến nội dung, thời gian của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV để gửi cho các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan hữu quan có liên quan phối hợp chuẩn bị các nội dung với tinh thần khẩn trương, để Kỳ họp tới làm việc sao cho có hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian

Quốc Trần