Điều chỉnh kích thước chữ

Lấy ý kiến cơ quan nhà nước khi mua xe ô tô cho dự án

(CLO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó quy định việc lấy ý kiến cơ quan tài chính nhà nước khi mua xe ô tô phục vụ dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.

Audio
Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức (Ảnh minh họa)

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức (Ảnh minh họa)

Việc lấy ý kiến cơ quan tài chính nhà nước về mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của từng dự án đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP như sau: Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của từng dự án thực hiện theo quy định của hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khi đàm phán để ký kết văn kiện dự án viện trợ không hoàn lại mà nhà tài trợ yêu cầu phải mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thì ngoài việc tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế (thỏa thuận quốc tế), cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến của Bộ Tài chính (đối với dự án do cơ quan trung ương thực hiện) hoặc Sở Tài chính (đối với dự án do cơ quan địa phương thực hiện) trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương tiếp nhận dự án.

Dự thảo thông tư đang được xin ý kiến rộng rãi trước khi được Bộ Tài chính ký ban hành.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản quy định đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, đối với Dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.

Phương Linh