Điều chỉnh kích thước chữ

Lấy ý kiến dự thảo thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

(CLO) Bộ Công Thương muốn thành lập Ủy ban cạnh tranh quốc gia trên cơ sở hợp nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh. Hiện tại Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Audio
Bộ Công Thương muốn thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương muốn thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo tinh thần tại Luật Cạnh tranh 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Bộ Công Thương muốn thành lập Ủy ban cạnh tranh quốc gia trên cơ sở hợp nhất Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng cạnh tranh.

Theo dự thảo, Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chủ tịch ủy ban là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức hoạt động của ủy ban.

Phó Chủ tịch ủy ban có trách nhiệm giúp chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo phân công của chủ tịch.

Ủy ban có tối đa 15 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bao gồm ủy viên thường trực là Chủ tịch và các Phó chủ tịch cùng các ủy viên không thường trực khác.

Thành viên Ủy ban thực hiện nhiệm vụ là thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh theo trình tự tố tụng cạnh tranh quy định trong Luật cạnh tranh 2018.

Bộ Công Thương cho rằng do đặc thù “cơ quan bán tư pháp” nên cần phải lưu ý tới các chức danh quản lý nhà nước và chức danh tài phán.

Chức danh quản lý nhà nước là lãnh đạo ủy  ban, lãnh đạo cục, vụ, phòng,...

Chức năng tài phán là Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Chủ tịch hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thành viên hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh,...

Bộ Công Thương dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban gồm 8 đơn vị. Đó là:

1. Cục điều tra và giám sát cạnh tranh (dự kiến 25 - 30 biên chế)

2. Cục bảo vệ người tiêu dùng (dự kiến 25 - 30 biên chế)

3. Vụ thư ký xử lý vụ việc cạnh tranh: 10 - 15 biên chế

4. Vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: 10-15 biên chế

5. Vụ hợp tác quốc tế: 10-15 biên chế.

6. Vụ thanh tra pháp chế: 10-15 biên chế

7. Văn phòng ủy ban cạnh tranh quốc gia và bảo vệ người tiêu dùng: 10 - 15 biên chế

8. Văn phòng quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tại TP.HCM: 8 - 10 biên chế

Ngoài ra còn có 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm thông tin tư vấn và đào tạo: 20 - 25 biên chế.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng biên chế, nhân sự dự kiến của các đơn vị của Ủy ban có trung bình 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức (tăng trung bình khoảng 70 - 80 biên chế công chức, 15 biên chế viên chức.

Tổng biên chế được giao hiện nay của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là 50 biên chế và văn phòng Hội đồng Cạnh tranh 8 biên chế; viên chức là 10 biên chế.

Số lượng biên chế, nhân sự còn thiếu, thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển từ các đơn vị của Bộ Công Thương hoặc các bộ ngành khác nhằm bảo đảm các nguyên tắc: không tăng biên chế trong tổng số biên chế của Bộ và biên chế hành chính nhà nước nói chung. Việc bổ sung sẽ triển khai theo lộ trình 5 năm.

Đến năm 2025 dự kiến Ủy ban cạnh tranh quốc gia có 120 - 150 công chức, viên chức.

Trọng Đạt