Điều chỉnh kích thước chữ

Lương cơ bản của Chủ tịch tập đoàn, Tổng Công ty từ 60 - 70 triệu đồng/tháng

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Theo đó, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghị định quy định rõ, đối với công ty có vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc, hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên thì mức lương cơ bản đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị là 70 triệu đồng/tháng; đối với Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Đối với công ty có vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người thì mức lương của các chức danh trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng quy định, trong trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch của doanh nghiệp bằng hoặc cao hơn lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 2 lần mức lương cơ bản.

Nếu lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận năm trước liền kề thì mức tiền lương tối đa sẽ được tính bằng 2 lần mức lương cơ bản nhân tỷ lệ (%) lợi nhuận thấp hơn so với lợi nhuận năm trước liền kề.

Trong trường hợp doanh nghiệp không có lợi nhuận thì mức tiền lương của các chức danh trên bằng 50% mức lương cơ bản; nếu doanh nghiệp lỗ thì mức tiền lương tối đa bằng 30% mức lương cơ bản.

Về mức tiền thưởng, Nghị định quy định, căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước về phân phối lợi nhuận, công ty trích tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Đối với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trích tiền thưởng theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và xếp loại công ty nhưng không quá 2 tháng tiền lương và thù lao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020. Các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Nghị định 20/2020/NĐ-CP quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Thế Vũ