Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2020, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,5 triệu tỉ đồng

(CLO) Thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết, đến hết ngày 30/12/2020, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.457.131 tỉ đồng, bằng 96,35% dự toán.

Audio
Năm 2020, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.733 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Năm 2020, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.733 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Trong đó, ngân sách trung ương (NSTW) là 752.973 tỉ đồng, đạt 88,40% dự toán năm.

Cụ thể, thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 1.240.009 tì đồng, bằng 98,09% dự toán năm, chiếm 85,1% tổng thu cân đối NSNN. Thu nội địa trong cân đối của NSTW là 535.958 tỉ đồng, đạt 88,80% dự toán năm.

Thu từ dầu thô đạt 34.416 tỉ đồng, bằng 97,77% dự toán (35.200 tỉ đồng), chiếm 2,36% tổng thu cân đối NSNN.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 181.733 tỉ đồng, bằng 87,37% dự toán (208.000 tỉđồng, bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT), chiếm12,47% tổng thu cân đối NSNN.

Về chi, đối với chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/12/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 943.008,0 tỉ đồng, bằng 84,3% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư Xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/12/2020, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công 455.213,4 tỉ đồng, bằng 80,3% kế hoạch năm 2020 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Vốn trong nước giải ngân 420.758,5 tỉ đồng, bằng 83,2% kế hoạch năm 2020 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao