Điều chỉnh kích thước chữ

Ngành Nội vụ cần chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

(CLO) Ngành Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những chính sách bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch…

Báo nói Công luận

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Nội vụ vào sáng nay (27/12).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền giao chủ trì, xây dựng 5 dự án luật, trong đó đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8. Hiện nay, Bộ đang tập trung xây dựng dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, hiện nay, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước (khối Chính phủ quản lý) so với năm 2015 tại 63/63 tỉnh, thành phố giảm 4,26%, tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tích mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ, việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, của đất nước và của Chính phủ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ cần tập trung công tác xây dựng thể chế; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ…

Ngành cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những chính sách bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực hình thức trong quy định điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo cụ thể, lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại. Xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh việc áp đặt bình quân giữa các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Ngành Nội vụ cần tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo, thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nội vụ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ...

PV