Điều chỉnh kích thước chữ

Ngành tuyên giáo cần tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(CLO) Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Audio

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TL

 

Năm 2018, với việc tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính định hướng, công tác tuyên giáo đã đạt được nhiều kết quả. Ngành tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu lý luận, thực tiễn, dự báo, phát hiện và tham mưu với Đảng, Nhà nước về một số nội dung có tầm chiến lược về công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sự lan tỏa trong xã hội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá năm 2019 là năm bứt phá, có tính quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, khối lượng và yêu cầu chất lượng công việc đối với ngành Tuyên giáo sẽ rất cao, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, với tinh thần đổi mới, sáng tạo sâu sắc hơn, đồng bộ hơn.

Hội nghị thống nhất năm 2019, ngành Tuyên giáo tiếp tục giữ vững thế chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; chú trọng tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; chủ động, tích cực, đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thành ủy, tỉnh ủy... Thực hiện tốt Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt và tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-Qđi/TW. Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành Tuyên giáo kịp thời hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền; coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, dự báo các khuynh hướng tư tưởng để phối hợp định hướng tuyên truyền trước những vấn đề bức thiết, phát sinh trong xã hội, có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng về học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sâu sát...

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong năm 2019 và thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng cơ bản nhất trí với phương hướng công tác tuyên giáo đã nêu trong báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện.

Theo đó, trước hết, các cấp ủy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp. Công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự ở các cấp, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, ngành phải chủ động giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

 

Đồng chí Trần Quốc Vương cũng nhấn mạnh, trong việc thực hiện Chỉ thị 05, cần tập trung làm tốt, hiệu quả 2 nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, Ban Tuyên giáo sớm nghiên cứu cụ thể hóa 2 nội dung này, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đồng thời, ngành tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2019 - 2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội... 

PV