Điều chỉnh kích thước chữ

Nghệ An đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

(CLO) Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Audio
Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ dung một số nội dung của chiến lược quốc gia bình đẳng giới tại Nghệ An

Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ trên địa bàn tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, tỉnh luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực nữ, phát huy tiềm năng, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ.

Tính đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,5%, cấp huyện 29,2%, cấp xã 28,1%; Tỷ lệ các cơ quan, ban, ngành và UBND các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ cấp tỉnh đạt 42,86%, cấp huyện 76,19%, cấp xã 34,38%;

Tỷ lệ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ (cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức) cấp tỉnh đạt 71,42%, cấp huyện 36,36%, cấp xã 33,37%; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 28%.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với vùng miền và đối tượng;

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi trong các lĩnh vực đời sống xã hội được toàn xã hội quan tâm.

Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực; cải thiện hơn nữa sự tiếp cận của phụ nữ với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn.

Chị em phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Kết quả này ghi nhận sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương để phát huy tiềm năng, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác phụ nữ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ ở một số nơi chưa được chú trọng. Chưa có chính sách hỗ trợ cho nhóm phụ nữ đặc thù.

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe đối với một bộ phận phụ nữ còn hạn chế, nhất là phụ nữ vùng dân tộc, miền núi, lao động nữ trong các doanh nghiệp.

Tình trạng buôn bán phụ nữ, bạo lực gia đình, ly hôn, sinh con thứ ba trở lên, mất cân bằng giới tính … còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị. Một số cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuy có quan tâm nhưng chưa thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nữ, chưa tập trung, quyết liệt, một số biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới thực hiện chưa hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Hoạt động của một số cơ sở Hội phụ nữ chưa phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành để thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới có lúc thiếu chặt chẽ.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số ngành, địa phương hoạt động nặng về hình thức, có nơi chưa thật sự hiệu quả; Bản thân một số cán bộ nữ tính tự tin phấn đấu đang hạn chế, còn e ngại và tự ty. Kết quả công tác cán bộ nữ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ hiện nay.

Nhằm thực hiện Chỉ thị 21 CT/TW ngày 20/01/2018 đạt hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 18/7/2018 về việc “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đề ra các giải pháp quan trọng:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng…;

Các đơn vị , địa phương tham gia chiến dịch ra quân tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, chỉ đạo, kiêm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới.

Việc tổ chức triển khai phải được tiến hành đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, bám sát nhiệm vụ tại Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

 Đẩy mạnh xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình…. Phát triển các hoạt động dịch vụ gia đình có chất lượng nhằm hỗ trợ phụ nữ được bình đẳng hơn về cơ hội, tham gia và phát triển trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách, quy định trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm… cán bộ, công chức phù hợp với các quy định của Luật Bình đẳng giới. Đối với các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân đề nghị quy định cụ thể tỉ lệ ứng cử viên nữ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan tâm đúng mức chính sách phát triển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; đặc biệt quan tâm cán bộ nữ là trí thức, công nhân, người dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Có chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ công tác ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ đi học có con nhỏ. 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp phối hợp với Hội LHPN làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau, nêu cao tình thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội. 

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh tại lễ mít tinh triển khai thực hiện chỉ thị số 21/CT- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đẳng giới và VSTBPN. Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ.

Có chính sách khen thưởng, phê bình rõ ràng, nhằm động viên  các cấp, các ngành có những hành động mạnh mẽ, quyết liệt để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ đảm bảo số lượng, chất lượng, coi đây là một nhiệm vụ chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng.

Anh Tuấn