Điều chỉnh kích thước chữ
Thực hiện chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh:

Người có quá nửa số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức

(CLO) Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.

Audio
Công trình kiến trúc trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Công trình kiến trúc trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh.

Nghị quyết nêu rõ: Chính quyền địa phương ở TP Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm HĐND Thành phố và UBND Thành phố.

Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là UBND quận; ở phường là UBND phường.

HĐND Thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn là: Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

HĐND Thành phố giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của UBND quận, UBND phường thuộc quận, TAND quận, Viện KSND quận.

HĐND Thành phố cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.

Ngoài ra, đại biểu HĐND Thành phố có quyền chất vấn Chủ tịch UBND quận, Chánh án TAND quận, Viện trưởng Viện KSND quận.

HĐND Thành phố bầu Hội thẩm TAND quận theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm TAND quận theo đề nghị của Chánh án TAND Thành phố sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Nghị quyết nêu rõ, cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chủ tịch UBND quận là người đứng đầu, lãnh đạo và điều hành hoạt động của UBND quận. Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật.

UBND quận có không quá 3 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch UBND quận giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1/7/2021.

Nghị quyết cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

Kể từ ngày 1/7/2021, UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường mới được bổ nhiệm.

Thế Vũ