Điều chỉnh kích thước chữ

Người lao động của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thể nhận lương cao gấp đôi cán bộ, công chức

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.

Audio
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Ảnh minh họa

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Ảnh minh họa

Theo quyết định, trong trường hợp thực hiện chế độ tự chủ, mức chi tiền lương cho người lao động của Cục được phép tối đa không quá 2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

Các khoản chi hành chính; chi mua sắm tài sản phục vụ cho việc quản lý, giám sát; chi tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra (bao gồm: chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra; chi ứng dụng công nghệ thông tin; chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; chi tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin tuyên truyền về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm) mức chi theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Về chi khen thưởng phối hợp công tác đối với các tập thể, cá nhân ngoài Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý, giám sát bảo hiểm: Tổng chi tối đa tương ứng một tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Mức chi trong trường hợp không thực hiện chế độ tự chủ, thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi cho hoạt động của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được bố trí từ nguồn thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm, chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được chi cho các nội dung theo quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Thế Vũ