Điều chỉnh kích thước chữ

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu với độc giả thêm nhiều sách, tài liệu chuyên đề giá trị

(CLO) Tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ II, năm 2018, diễn ra tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa giới thiệu với độc giả 8 tên sách và 6 tài liệu chuyên đề giá trị.

Báo nói Công luận

Buổi lễ giới thiệu sách. Ảnh: Huy Lê
Đáng chú ý là 5 tập tiếp theo (tập 65 - 69) của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập. 5 tập gồm 803 tài liệu, tương ứng với 5.640 trang in phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006 - 2010.

Chứa đựng trong 5 tập sách này là các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, tài liệu của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Cùng với đó là các cuốn sách giá trị khác như: Cuốn sách Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng) với nội dung trích lược 109 văn kiện quan trọng của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, phản ánh rõ nét các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 1918), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời giới thiệu; Cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước do PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo và PGS. TS. Nguyễn Viết Thông đồng Chủ biên.

Những cuốn sách và tài liệu chuyên đề giá trị. Ảnh: HNM 
Đặc biệt, số sách được xuất bản trong thời gian qua còn có nhiều cuốn về kinh tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an và ThS. Đỗ Quang Hưng; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam của tập thể tác giả, do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Ngô Huy Cương đồng Chủ biên; Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội do GS.TSKH. Lê Du Phong làm Chủ biên…

Nhiều đầu sách giá trị được giới thiệu đến độc giả. Ảnh: HNM
Cũng dịp này, để phục vụ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn, xuất bản bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn. Đó là: Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Được biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà Xuất bản đã tổ chức biên tập công phu, bài bản nhiều bộ sách giá trị, thuộc các lĩnh vực khác nhau…

PV