Điều chỉnh kích thước chữ

Những hình ảnh đáng nhớ về phong trào thi đua yêu nước

(CLO) Ngày 11/6/1948, báo Cứu quốc đã đăng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch. Từ đây đã mở ra phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn kháng chiến – kiến quốc (1954 - 1975), một giai đoạn khó khăn nhưng đầy vẻ vang của dân tộc.

Báo nói Công luận

 

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu Quốc ngày 11/6/1948.

Hội nghị Thi đua ái quốc tại Việt Bắc, năm 1949.
Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ I tại Việt Bắc, tháng 5/1952.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện em Trần Thị Thanh, chiến sỹ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu trẻ tuổi nhất của Đại hội Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I. (Tuyên Quang, năm 1952).
Các chiến sĩ mang lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cắm trên nóc hầm tướng Đờ-cát-tơ-ri ở Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên cho các cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công, tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ. (Việt Bắc, tháng 5/1954).

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). 

Giai đoạn 1945 - 1954 là giai đoạn vừa kháng chiến vừa kiến quốc của nhân dân ta, đặc biệt là dấu mốc lịch sử ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Lời hiệu triệu đã thôi thúc đồng bào, chiến sỹ cả nước “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”.

Các tấm gương cá nhân điển hình của trong các lĩnh vực công, nông, binh và lao động trí óc của thời kì này như: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Trần Đại Nghĩa, Trần Thị Thanh (15 tuổi), chiến sỹ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu trẻ tuổi nhất của Đại hội Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I (Tuyên Quang, năm 1952), ông Vũ Thế Long người đã có nhiều công lao trong việc chế tạo hoá chất để sản xuất vũ khí cho bộ đội đánh giặc và các cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công, tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ tháng 5/1954, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu....

Những cá nhân tiêu biểu đó đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Tử Hưng