Điều chỉnh kích thước chữ

Nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

(NB&CL) Để đón đầu nhiều cơ hội, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính; UBND tỉnh Cao Bằng đã bám sát vào sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, cùng với đó đưa ra nhiều giải pháp, hành động trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Đặc biệt đó là chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp”.

Thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Chính phủ cũng thường xuyên có nhiều chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Phát biểu tại Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, công tác CCHC luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng.

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm, với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết số 35/NQ-CP); cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (tại các nghị quyết số 19 của Chính phủ hằng năm)...

Cao Bằng là một địa phương có đường biên giới giáp nước bạn Trung Quốc, việc thu hút đầu tư luôn được lãnh đạo tỉnh trăn trở, đưa ra nhiều chỉ đạo để thực hiện. Muốn thu hút đầu tư phải có một môi trường hành chính đảm bảo tạo được niềm tin và uy tín trong doanh nghiệp. Nắm bắt được yếu tố này, UBND tỉnh Cao Bằng luôn coi trọng và đặt làm nhiệm vụ trọng tâm, bám sát sự điều hành, chỉ đạo từ Chính phủ về công tác CCHC.

Năm 2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 4086/KH-UBND ngày 25/12/2017 về CCHC Nhà nước tỉnh Cao Bằng; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo Công luận
 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của Sở Nội vụ.
Để tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, với chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 26/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã duy trì niêm yết công khai danh sách, số điện thoại của các thành viên Tổ kiểm tra giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng (theo Quyết định số 81/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc công bố Chỉ số CCHC các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến khá tích cực trong công tác CCHC, không có đơn vị có chỉ số dưới 50%. Tại các Sở ngành cũng đã tiến hành tổ chức nhiều hoạt động, hội thi để tìm hiểu CCHC trong lĩnh vực của mình nhằm nâng cao nhận thức về công tác chuyên môn, công tác CCHC cho công chức, viên chức.

Với những chỉ đạo sát sao từ UBND tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm 2018 đến nay, việc thực hiện công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này đánh giá được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh đến việc chung tay, góp sức của các cấp, các ngành trong thực hiện CCHC.

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch số 4174/KD-UBND ngày 29/12/2017 về kiểm soát TTHC năm 2018, trong đó tập trung xây dựng năng lực cho hệ thống kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát TTHC; bảo đảm tính công khai, minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát TTHC.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước ở cả ba cấp nghiêm túc thực hiện công khai TTHC theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết định công bố danh mục TTHC, tổng số TTHC được công bố là 178 TTHC trong 14 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 06 Sở, ngành (Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, NN&PTNT, BQL Khu kinh tế). Đặc biệt là bãi bỏ 124 TTHC trong 08 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 04 Sở, ngành (Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ).

Để tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý được giao có thể cắt giảm thời gian giải quyết từ 20%-30% trở lên so với tổng thời gian giải quyết TTHC theo quy định.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của 09 Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với 177 thủ tục. Cùng với đó là việc duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định TTHC để nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính địa phương qua kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng... Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiếp nhận 130 phản ánh kiến nghị về nội dung quy định hành chính và tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông được Cao Bằng thực hiện một cách có khoa học, nắm bắt kịp thời khoa học công nghệ, tạo một môi trường hiện đại, thân thiện. Trong đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, viễn thông Cao Bằng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập huấn hướng dẫn sử dụng nâng cấp hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice 4.0.

100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử. Toàn bộ TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các ngành, các địa phương.

UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2018 – 2020. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2, trong đó có trên 80% số TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4.

Tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã, việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện tương đối đầy đủ.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã được triển khai đồng bộ và duy trì hiện tại 19/19 Sở, ban, ngành và 13/13 huyện, thành phố.

Bằng những hành động quyết liệt và thực hiện nghiêm túc công tác CCHC, trong thời gian qua, Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Cao Bằng đã và đang gắn cuộc cách mạng công nghệ với công tác CCHC. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, giải quyết nhanh chóng mọi TTHC. Một môi trường hành chính hiện đại, kỷ cương sẽ là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp chọn Cao Bằng là miền đất đầu tư, phát triển bền vững.

Thành Vinh – Đắc Nguyên – Trần Quốc

 
 
Tin mới
Giá vàng thế giới 1/12: Giảm sau phát ngôn 'diều hâu' của Chủ tịch Fed

(CLO) Vàng giảm vào sáng nay khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có những phát ngôn 'diều hâu' đối với vàng, xóa đi lợi nhuận từ đợt tăng hơn 1% được thúc đẩy bởi những lo ngại về biến thể Omicron.

Đào móng làm nhà, người đàn ông “đụng trúng” bình cổ, thành tỷ phú sau 1 đêm

(CLO) Khi đào móng làm nhà, một người đàn ông ở Tây Ban Nha phát hiện những bình đất sét có hình dáng kỳ lạ. Anh lập tức đập vỡ một chiếc bình và bất ngờ trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Những dòng xe điện sang năm 2022 có thể được bán ra tại thị trường Việt Nam

(CLO) Sau một năm nở rộ và được người dùng quan tâm, thị trường ôtô điện có thêm nhiều mẫu xe nổi bật có thể được bán tại Việt Nam trong năm 2022 đến từ Audi, Mercedes-Benz hay VinFast.

Tình bạn 11 năm của Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang

(CLO) Cùng tham gia Vietnam Next Top Model 2010, cặp bạn thân Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết sau 11 năm.

Hàng không đồng thuận tạm dừng chuyến bay quốc tế từ châu Phi

(CLO) Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngành hàng không hoàn toàn đồng thuận với Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đi/đế các quốc gia châu Phi nhằm ngăn chặn biến chủng mới Omicron xâm nhập và lây lan.

Thỏa thuận với ARM thất bại sẽ khiến Nvidia thiệt hại tới 1,25 tỉ USD

(CLO) Tài liệu Nvidia đệ trình lên Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho thấy công ty này có thể bị thiệt hại ít nhất 1,25 tỉ USD nếu không thể mua lại nhà phát triển chip ARM của Anh.

“Squid Game” thắng giải Gotham 2021

(CLO) “Squid Game” trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng hạng mục “Series phim dài đột phá” tại Lễ trao giải Gotham Awards 2021.

Nữ nhà báo 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2021

(CLO) Tối 29/11 (giờ Mỹ), Elle Smith, 23 tuổi, hoa hậu tiểu bang Kentucky đã trở thành người phụ nữ thứ hai tới từ Kentucky đăng quang ngôi vị hoa hậu Mỹ 2021. Người đẹp là một nhà báo kiêm người mẫu. Trước đó, hoa hậu Tara Conner, từng chiến thắng năm 2006 và lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm.

Song Ji Hyo kém sắc với mái tóc tomboy tại Running Man

(CLO) Trong tập Running Man phát sóng hôm 28/11, Song Ji Hyo khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với mái tóc “tomboy”.