Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

(CLO) Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Audio
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2073/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thay ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ khác.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo mọi hoạt động, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá định kỳ tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn; tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch Nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

T.Toàn