Điều chỉnh kích thước chữ

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1614/QĐ-TTg phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác, bảo đảm tính toàn diện và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên BCĐ.

Audio
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của BCĐ; chủ trì và kết luận các cuộc họp của BCĐ để quyết định những vấn đề về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của BCĐ; chủ trì và kết luận các cuộc họp của BCĐ để quyết định những vấn đề về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: VGP

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của BCĐ; chủ trì và kết luận các cuộc họp của BCĐ để quyết định những vấn đề về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ được giao.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực giúp Trưởng BCĐ trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ; tham mưu cho Trưởng BCĐ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động phục vụ việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiểm tra, báo cáo Trưởng BCĐ về sự phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thừa ủy quyền Trưởng BCĐ xử lý các công việc thường xuyên của BCĐ; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng BCĐ phân công.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước BCĐ về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng BCĐ, Phó Trưởng ban Thường trực; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng BCĐ phân công.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước BCĐ về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng BCĐ, Phó Trưởng ban Thường trực; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng BCĐ phân công.

Các thành viên BCĐ được thay mặt BCĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách; có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với BCĐ và Trưởng BCĐ chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng BCĐ có thể xem xét điều chỉnh việc phân công các thành viên BCĐ cho phù hợp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ.

Quốc Trần