Điều chỉnh kích thước chữ

Phát động cuộc vận động DN, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

(CLO) Ngày 3/9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Cuộc vận động nhằm tiếp nhận ý kiến, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Audio
Lễ phát động Cuộc vận động: Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Ảnh: TTXVN

Lễ phát động Cuộc vận động: Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Ảnh: TTXVN

Cuộc vận động là sự kiện lớn được đồng chỉ đạo và tổ chức bởi Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan Thường trực tổ chức Cuộc vận động cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.

Cuộc vận động được tổ chức nhằm khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước.

Phát biểu tại Cuộc vận động, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định và thực hiện quan điểm nhất quán phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm đồng thời đã ban hành nhiều đường lối, chủ trương quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế đem lại thành tựu phát triển kinh tế to lớn.

Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vẫn gặp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và nền kinh tế nước ta chưa phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó có nguyên nhân quan trọng là thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ tiếp nhận ý kiến, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, quy mô lớn hay nhỏ, ở trong và ngoài nước, của Nhà nước hay tư nhân và tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước liên quan để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. 

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất từ sau ngày tổ chức Lễ phát động đến 31/12/2019 và thời gian xét chọn góp ý, đề xuất từ tháng 1 đến tháng 3/2020.

Dự kiến, Lễ Tôn vinh và Trao giải tổ chức vào tháng 4/2020.

PV