Điều chỉnh kích thước chữ

Phú Thọ: Hàng chục đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức

(CLO) Từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ tỉnh Phú Thọ đã thi hành kỷ luật 179 đảng viên bằng các hình thức, trong đó 30 đảng viên bị cảnh cáo 30, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp.

Audio

Theo UBKTTW, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới quán triệt, triển khai, xây dựng và ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và định hướng chỉ đạo của cấp trên.

Untitled

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng theo các quy định của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ những vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Công tác giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm, phát huy các nhân tố mới, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ lúc mới manh nha. Xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo thuộc thấm quyền đối với tổ chức đảng, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng lỗi vi phạm, dân chủ, khách quan góp phần làm ổn định tình hình tại các địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 491 tổ chức đảng và 171 đảng viên (có 86 cấp ủy viên các cấp, chiếm 50,2%). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm…

UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên (có 14 cấp ủy viên các cấp, chiếm 35,8%), kết luận 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; giám sát 95 tổ chức đảng và 104 đảng viên (có 55 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 229 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 98 tổ chức đảng; kiểm tra 17 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, 211 tổ chức đảng thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 53 tổ chức đảng và 37 đảng viên (có 28 cấp ủy viên).

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 179 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 131, cảnh cáo 30, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp.

PV