Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Kiểm tra nhiều tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

(CLO) Trong tháng 2-2019, UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra 8 tổ chức đảng, 38 đảng viên (có 9 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm.

Báo nói Công luận

Theo UBKTTW, nội dung kiểm tra của các cấp tỉnh Quảng Nam gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý và giao đất ở; công tác cán bộ, quản lý, điều hành, sử dụng tài chính ngân sách xã; thực hiện quy chế làm việc; kê khai hồ sơ để hưởng chế độ thương binh; công tác quản lý, giáo dục đảng viên; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Qua kiểm tra đã kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 11 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 8, cảnh cáo 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

PV