Điều chỉnh kích thước chữ

Rà soát kỹ danh mục, đầu mối kiểm toán để tránh sai sót, tránh trùng lắp với các cơ quan thanh tra

(CLO) Đó là những nội dung trong thực hiện kiểm toán năm 2019 được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa lưu ý tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của KNNN khu vực XI mới được tổ chức tại Thanh Hóa...

Audio

Tổng kết công tác kiểm toán năm 2018, KTNN khu vực XI được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 10 cuộc kiểm toán, trong đó 07 cuộc được giao trong Kế hoạch kiểm toán đầu năm và 03 cuộc được giao bổ sung kế hoạch trong năm. Đến ngày 28/12/2018, đơn vị đã cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đã phát hành 07 báo cáo kiểm toán, kết thúc 02 cuộc kiểm toán bổ sung và phát hành báo cáo trong tháng cuối12/2018, riêng Đoàn kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017 của các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình sẽ kết thúc vào ngày 28/1/2019. Các cuộc kiểm toán bám sát mục tiêu, nội dung, chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch phê duyệt.

Rà soát kỹ danh mục, đầu mối kiểm toán để tránh sai sót, tránh trùng lắp với các cơ quan thanh tra 1
Rà soát kỹ danh mục, đầu mối kiểm toán để tránh sai sót, tránh trùng lắp với các cơ quan thanh tra là một trong những lưu ý năm 2019 của KTNN Khu vực XI. Ảnh KTNN

Đánh giá kết quả kiểm toán trong năm 2018 của đơn vị, theo Phó Kiểm toán trưởng Đỗ Đình Sơn, tổng số kết quả xử lý tài chính của các Đoàn kiểm toán gần 1.623 tỷ đồng, gồm: Các khoản tăng thu NSNN gần 137 tỷ đồng; giảm dự toán, thu hồi kinh phí thừa trên 592,5 tỷ đồng; giảm dự toán, thanh toán, giảm giá trúng thầu  trên 662,8 tỷ đồng; kiến nghị khác trên 258,7 tỷ đồng.

Trong năm 2019, KTNN khu vực XI tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp kiểm toán, tăng cường KSCLKT;  Tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công; Đề cao trách nhiệm công chức, công vụ, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm có đủ năng lực và trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Kiểm toán nhà nước.

KTNN khu vực XI xây dựng thực hiện 07 cuộc kiểm toán, để hoàn thành xuất sắc kế hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, đơn vị đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, cụ thể: Xây dựng Kế hoạch công tác cả năm và hàng quý, hàng tháng theo từng lĩnh vực công tác, bố trí cân đối nhân sự hợp lý để thực hiện toàn diện các mặt công tác; Tổ chức tốt công tác khảo sát và thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời; Đổi mới cách thức kiểm toán, phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát mục tiêu, nội dung kiểm toán để lập kế hoạch kiểm toán đạt chất lượng; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng cấp Vụ, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, thực hiện phát hành báo cáo kiểm toán đảm bảo thời gian quy định, tăng cường kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán để đảm bảo tính hiệu lực của Báo cáo kiểm toán.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tập huấn kỹ năng kiểm toán cho công chức, Kiểm toán viên; Quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN và Đảng ủy KTNN để đưa các chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn hoạt động kiểm toán; Tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng chế độ quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thanh quyết toán đúng chế độ, kịp thời phục vụ tốt cho hoạt động của đơn vị; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và trang thiết bị được giao.

PV