Điều chỉnh kích thước chữ

Sẽ có hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

(CLO) Có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, Luật Thủy sản năm 2017 được kỳ vọng là khuôn khổ pháp lý quan trọng để ngành thủy sản nâng cao hiệu quả kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Audio

Hn ngch khai thác điu chnh 60 tháng mt ln

 Luật Thủy sản 2017 sẽ quy định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Ảnh TL)

Trao đi vi báo chí, ông Trn Đình Luân - Phó Tng cc trưởng Tng cc Thy sn (B NNPTNT) cho biết: so vi Lut Thy sn năm 2003, Lut Thy sn năm 2017 có nhiu đim mi, c th, lut quy đnh rõ hơn v đng qun lý trong bo v ngun li thy sn; trong đó khái nim v đng qun lý, t chc cng đng tham gia đng qun lý trong bo v ngun li thy sn; điu kin tham gia đng qun lý… được làm rõ.

Nhn thc rõ ngun li thy sn là mt loi tài nguyên có kh năng tái to, do đó đ qun lý bn vng ngun li thy sn, Lut quy đnh v quy hoch bo v và khai thác ngun li thy sn. Theo đó, đnh kỳ 5 năm mt ln, B NNPTNT thc hin điu tra, đánh giá ngun li thy sn và môi trường sng ca các loài thy sn đ bo v và khai thác có hiu qu, bn vng ngun li thy sn.

Lut quy đnh c th v vic qun lý ging thy sn, thc ăn và sn phm x lý môi trường trong nuôi trng thy sn theo hướng qun lý h thng, kim soát đu vào t điu kin cơ s và chng nhn đ điu kin trước khi hot đng. Chuyn t tin kim sang hu kim đi vi thc ăn, cht ci to môi trường trong nuôi trng thy sn nhm tăng tính t ch, t chu trách nhim cho các doanh nghip.

Mt bước tiến mi ca lut so vi Lut Thy sn năm 2003 là ln đu tiên quy đnh v hn ngch giy phép khai thác thy sn, sn lượng cho phép khai thác đi vi mt s loài cá di cư xa và loài thy sn có tp tính kết đàn. Điu này phù hp vi pháp lut quc tế v bo v, bo tn ngun li thy sn; th hin rõ s thay đi trong cách tiếp cn xây dng lut là da vào h sinh thái. Vic cp phép khai thác thy sn được phân cp cho y ban nhân dân cp tnh. Thông qua qun lý theo hn ngch đ kim soát cường lc khai thác, qun lý phát trin tàu cá bn vng. Hn ngch giy phép được công b, điu chnh 60 tháng mt ln

V qun lý tàu cá, theo lut mi, chuyn qun lý t công sut (CV) sang qun lý theo chiu dài ln nht ca tàu. Tàu cá có chiu dài ln nht t 6 mét tr lên tham gia khai thác thy sn phi có giy phép, tàu cá có chiu dài ln nht t 12 mét tr lên phi thc hin đăng kim, tàu cá có chiu dài ln nht t 15 mét tr lên phi thc hin lp thiết b hành trình theo quy đnh ca B NNPTNT.

Khai thác bt hp pháp pht 1 t đng

 Hoạt động khai thác thủy sản sẽ có những thay đổi lớn (Ảnh TL)

Mt trong nhng vn đ nóng gn đây là vic EU rút th vàng vi thy sn Vit Nam liên quan đến vn đ đánh bt bt hp pháp, không báo cáo, không theo quy đnh (IUU). Ni dung ca IUU được đ cp rõ ràng, c th trong Lut Thy sn 2017. Theo đó, ni dung liên quan đến IUU được quy đnh ri rác trong các điu và các chương ca Lut, đc bit tp trung vào 9 khuyến ngh ca EC, c th: Quy đnh áp dng đi vi t chc, cá nhân Vit Nam khai thác thy sn ngoài vùng bin Vit Nam. B sung quy đnh hành vi cm đi vi khai thác thy sn bt hp pháp, không báo cáo, không theo quy đnh.

Quy đnh s lượng và phân b hn ngch giy phép khai thác ca tàu theo ngh trên các vùng bin và phân cp cho đa phương đ cp phép cho tng tàu cá; qun lý đu ra theo hn ngch các loài di cư và các loài có tính kết đàn.

Lut cũng có quy đnh các hành vi khai thác IUU và chế tài nghiêm khc vi ch tàu, thuyn trưởng vi phm, mc x pht cao nht đi vi cá nhân lên đến 1 t đng; quy đnh thu hi giy phép khai thác đi vi các nhân, t chc khai thác trái phép vùng bin ngoài Vit Nam; quy đnh cht ch v điu kin không cp li giy phép khai thác cho t chc, cá nhân có tàu cá nm trong danh sách tàu cá khai thác IUU, không có thiết b giám sát hành trình đi vi tàu cá có chiu dài ln nht t 15m tr lên.

Người đng đu t chc qun lý cng cá t chc thc hin thng kê sn lượng thy sn qua cng, xác nhn ngun gc thy sn khai thác theo quy đnh, thu nhn nht ký, báo cáo khai thác thy sn ca tàu cá vào cng, tng hp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thm quyn theo đnh kỳ hoc đt xut.

Theo đánh giá ca ông Trn Đình Luân khi đi vào cuc sng, lut này s có tác đng ln đi vi ngư dân cũng như ngành nuôi trng, khai thác thy sn. Theo đó, hot đng nuôi trng thy sn phi đm bo các điu kin đ phù hp vi quy đnh ca quc tế đc bit trong truy sxut ngun gc hàng hóa, vì vy người nuôi trng thy sn, cơ s sn xut vt tư đu vào, nhà chế biến, xut khu thy sn phi có mi quan h cht ch vi nhau đ đm bo sn xut theo chui và đáp ng được yêu cu cu quc tế.

Hot đng khai thác thy sn s có nhng thay đi ln t quy đnh ca Lut, ngư dân phi chp hành nghiêm các quy đnh v chng khai thác bt hp pháp, không báo cáo, không theo quy đnh, phi hot đng trên nguyên tc bo v ngun li thy sn, ông Luân nhn mnh.

Minh Phượng