Điều chỉnh kích thước chữ

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

(CLO) Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khi đến thăm, làm việc với cán bộ, công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ vào chiều nay (3/2).

Báo nói Công luận
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu không để các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để móc nối, kích động, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu không để các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để móc nối, kích động, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo có nhiều tiến bộ, đổi mới; hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện; xu hướng đối thoại, gắn bó, hợp tác giữa tôn giáo với Nhà nước là chủ yếu, mối quan hệ giữa chính quyền và các giáo hội được củng cố, các hoạt động chống đối cực đoan giảm mạnh.

Cùng với đó, hoạt động thanh tra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật được duy trì tích cực, giải quyết khiếu kiện về đất đai liên quan đến tôn giáo tồn tại từ nhiều năm qua đã có một số kết quả tốt, tạo niềm tin với chức sắc và tín đồ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo ngày càng thể hiện rõ tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, hoạt động theo đúng Hiến chương, điều lệ và tuân thủ quy định của pháp luật; chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. 

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Thường trực, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn một số tồn tại, bất cập như hệ thống chính trị ở vùng tập trung đông đồng bào tôn giáo chưa phát huy được năng lực lãnh đạo; việc quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo ở một số nơi còn chưa tốt; các thế lực phản động đã móc nối với một số chức sắc tôn giáo cực đoan kích động tín đồ chống chính quyền…

Do đó, toàn ngành cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng các cơ sở thờ tự, đây là vấn đề các thế lực thù địch thường lợi dụng. Trên tinh thần gần với tôn giáo, cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân hoạt động tôn giáo đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng trao quà cho đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng trao quà cho đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: VGP

Nêu rõ năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ khẩn trương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tập trung triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định liên quan trong hệ thống chính trị, chức sắc tôn giáo và toàn xã hội; chú trọng nghiên cứu cách làm mới, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân: Đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo.

Nâng cao nhận thức tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm làm cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân hiểu rõ và nắm rõ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo.

Đặc biệt, toàn ngành cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cả từ phía cơ quan Nhà nước, cán bộ làm công tác tôn giáo và các tổ chức, cá nhân tôn giáo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chính đáng, bình đẳng trong các tôn giáo; chủ động ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động lệch chuẩn tâm linh, phản văn hóa và mê tín dị đoan trong hệ thống cán bộ, công chức và ngoài xã hội. Chủ động phối họp với các ban, bộ, ngành chức năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, vận dụng đúng đắn chính sách, pháp luật để giải quyết các khiếu kiện về đất đai liên quan đến tôn giáo còn kéo dài, phát hiện và xử lý tình huống phức tạp ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, không để các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để móc nối, kích động, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

PV