Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Công Thương các tỉnh sắp quản lý thêm hoạt động kinh doanh đa cấp

(CLO) Theo dự thảo mới, Sở Công Thương các tỉnh sẽ quản lý thêm công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Audio

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ chỉ định, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo dự thảo mới, Sở Công Thương các tỉnh sắp quản lý thêm hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo dự thảo mới, Sở Công Thương các tỉnh sắp quản lý thêm hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo dự thảo, vị trí và chức năng của Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực liên quan tới công nghiệp và thương mại.

Tuy nhiên, sắp tới, dự thảo bổ sung thêm 1 số ngành, lĩnh vực mà Sở Công Thương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Dự thảo cũng đề xuất 8 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương bao gồm  Trình UBND cấp tỉnh dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công thương trên địa bàn cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. 

Đồng thời, Sở Công Thương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;....

Việt Vũ