Điều chỉnh kích thước chữ

Sơn La cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(CLO) Sơn La cần “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực".

Audio

Đây là phát biểu nhấn mạnh của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra và làm việc về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Sơn La vào hôm nay (20/7).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu đánh giá Sơn La nhiều đổi mới tư duy phát triển kinh tế và cải cách hành chính. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu đánh giá Sơn La nhiều đổi mới tư duy phát triển kinh tế và cải cách hành chính. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện cách nghĩ, cách làm mới trong phát triển kinh tế - xã hội với 7 chương trình kinh tế trọng tâm nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, gắn CCHC với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ cán bộ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, liêm, chính, kiệm, cần.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La. Ảnh: VGP

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không tham mưu ban hành TTHC trái thẩm quyền trong các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, nhất là tiếp tục kịp thời tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá, nhân rộng kết quả triển khai thí điểm các sáng kiến cải cách; kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đảm bảo đúng nguyên tắc ”lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn công tác dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Ảnh: VGP

Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn công tác dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý Sơn La tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt với tinh giản biên chế, đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Sơn La cần “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực".

PV