Điều chỉnh kích thước chữ
Nhịp cầu bạn đọc Nhà báo và Công luận số 11:

Sơn La: Làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ tại huyện Vân Hồ

(CLO) Huyện ủy Vân Hồ vừa có văn bản gửi báo Nhà báo và Công luận giải trình làm rõ thông tin về công tác cán bộ tại huyện này theo như đơn thư phản ánh của bạn đọc gửi đến tòa soạn Báo trước đó.

Audio

Cụ thể, theo nội dung đơn của người dân thuộc tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phản ánh công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019 tại UBND huyện Vân Hồ không đúng theo quy định của Tỉnh ủy Sơn La ban hành; không công bố kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền về quy hoạch và quy hoạch bổ sung cán bộ vào các vị trí quy hoạch; giới thiệu và lập hồ sơ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ vào các vị trí chủ chốt khi chưa có kết quả phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

Ngày 3/6/2019, Huyện ủy Vân Hồ thực hiện triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, phó Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, để thực hiện tổ chức các hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh, Huyện ủy Vân Hồ triệu tập 05 cuộc họp với các thành phần tham dự: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi đảng bộ.

Theo quy định tại mục 2, Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, có quy định như sau: “Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chỉ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần, chậm nhất ngày 01/3 hằng năm, sau khi đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định. Riêng năm 2017, việc tiến hành rà soát bổ sung cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 – 2021; nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2017”.

Chiểu theo quy định nêu trên, việc Huyện ủy Vân Hồ thực hiện triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 3/6/2019 là không đúng quy định.

Đặc biệt, đơn thư của người dân phản ánh, việc giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề bạt 2 chức danh phó Chủ tịch UBND huyện không đúng đối tượng được quy hoạch; không khách quan, dân chủ. Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp có thẩm quyền không được công bố tại các Hội nghị ngày 17/6/2019 hoặc gửi tới các Chi, Đảng bộ theo quy định.

Việc không công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị BCH, Hội nghị cán bộ chủ chốt là thực hiện không đúng quy định tại bước 2, điểm 2, mục 4, Điều 22, Chương VIII Quy định số 01-Qđi/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đặc biệt, ông Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư huyện ủy Vân Hồ được Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động công tác từ huyện Vân Hồ đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La từ ngày 14/6/2019. Tuy nhiên Ông Hoàng vẫn Chủ trì điều hành 05 hội nghị được tổ chức vào ngày 17/6/2019…

Untitled
Báo Công luận
Báo Công luận

Phản hồi nội dung đơn thư phản ánh, Huyện ủy Vân Hồ cho biết: Theo quy định tại khoản 4, Điều 22 quy định số 01-QĐi/TU ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh phó Chủ tịch UBND huyện, BTV Huyện ủy Vân Hồ đã triển khai quy trình giới thiệu nhân sự PCT huyện theo 5 bước để đảm bảo mở rộng tính dân chủ, khách quan. 05 hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (16 và 17/6/2019) theo đúng quy định.

Tại Hội nghị BCH đảng bộ huyện và Hội nghị cán bộ chủ chốt đã công bố kết quả số phiếu phát ra và số phiếu thu về, không công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể của từng cá nhân được giới thiệu tại hội nghị, đã thực hiện việc giới thiệu, bỏ phiếu và kiểm phiếu công khai, dân chủ tại Hội nghị, thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể của từng cá nhân đến toàn thể các đồng chí trong BTV Huyện ủy (tại Hội nghị BTV Huyện ủy lần 2).

Đối với nội dung phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp có thẩm quyền không được công bố tại các Hội nghị ngày 17/6/2019 hoặc gửi tới các Chi, Đảng bộ theo quy định. Theo báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ: Tại 4 hội nghị giới thiệu nhân sự phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/6/2019, đã thực hiện công bố công khai danh sách các đồng chí có trong quy hoạch chức danh PCT UBND huyện được BTV Tỉnh ủy phê duyệt tại Thông báo 766-TB/BTCTU ngày 7/6/2019 của BTC Tỉnh ủy. Trong các tờ trình tại các hội nghị đã nêu danh sách 7 đồng chí có trong quy hoạch chức danh PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được phê duyệt. Sau khi nhận được Thông báo 766 thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Đảng bộ huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy sao gửi đến các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy để quán triệt, triển khai theo đúng quy định.

Trả lời thông tin về việc Huyện ủy Vân Hồ thực hiện triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 3/6/2019 là không đúng quy định, Huyện ủy Vân Hồ cho rằng: việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kì 2020 – 2025 đã được BTV Huyện ủy triển khai thực hiện từ ngày 10/5/2019. Việc tổ chức 5 hội nghị ngày 3/6/2019 chỉ là một bước trong quy trình triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch. Do điều kiện thực tiễn của huyện nên về thời gian triển khai có muộn so với quy định của BTV Tỉnh ủy nhưng BTV Huyện ủy đã báo cáo và đã được đồng ý, nhất trí phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch.

Đối với thông tin ông Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư huyện ủy Vân Hồ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động công tác từ huyện Vân Hồ đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La từ ngày 14/6/2019. Tuy nhiên Ông Hoàng vẫn Chủ trì điều hành 05 hội nghị được tổ chức vào ngày 17/6/2019. Báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ cho biết: Ngày 19/6/2019 BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Vân Hồ (QĐ 920-QĐ/TU ngày 14/6/2019 của BTV Tỉnh ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Vân Hồ thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, thôi chức Bí thư Huyện ủy Vân Hồ nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhận công tác tại Sở GD&ĐT…).

Như vậy, thời điểm ngày 16 và ngày 17/6/2019, khi BTC Tỉnh ủy chưa công bố quyết định điều động, chưa thực hiện bàn giao công tác thì đồng chí Hoàng vẫn phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Huyện ủy Vân Hồ và việc đồng chí Hoàng chủ trì và điều hành 5 hội nghị của Huyện ủy Vân Hồ về giới thiệu nhân sự PCT huyện là hợp lý. Nội dung, quy trình triển khai các hội nghị ngày 16, 17/6/2019 được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, các tờ trình và báo cáo của BTV Huyện ủy trình tại các hội nghị do Thường trực Huyện ủy ký ban hành trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, biểu quyết, thống nhất của tập thể theo đúng quy định.

Báo Nhà báo và Công luận hoan nghênh tinh thần hợp tác, phối hợp để kịp thời trả lời thông tin phản ánh của bạn đọc của Huyện ủy Vân Hồ.

NBCL