Điều chỉnh kích thước chữ

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước

(CLO) Ngày 5/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Audio

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHHN) và các tổ chức thành viên trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TĐ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TĐ.

Thường trực Ban Bí thư cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong gần 70 năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, LHHN và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp và thành tựu to lớn đối với cách mạng nước ta, góp phần hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua,  LHHN và các tổ chức thành viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ VI. Ảnh: TĐ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ VI. Ảnh: TĐ.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng cần tiếp tục mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết tập trung duy trì và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các địa bàn trọng điểm và một số trung tâm kinh tế-văn hóa quan trọng khác để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, uy tín, hình ảnh quốc tế của đất nước, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Bên cạnh đó, LHHN cũng cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phát huy vai trò của Liên hiệp, góp phần bảo đảm hiệu lực quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với ưu tiên của đất nước trong từng giai đoạn, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc đề ra.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phát biểu khai mạc Đại hội VI. Ảnh: TĐ.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phát biểu khai mạc Đại hội VI. Ảnh: TĐ.

Phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch LHHN Nguyễn Phương Nga cho biết trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống liên hiệp hữu nghị trong giai đoạn 2019-2024.

Đại hội cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ của LHHN phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách của LHHN khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch LHHN Nguyễn Phương Nga mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng phương hướng hoạt động và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, xây dựng LHHN ngày càng vững mạnh, để Liên hiệp kế tục xứng đáng truyền thống đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và góp phần vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý, dân chủ và tiến bộ.

PV