Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Nguyên triển khai kế hoạch về nâng cao quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí

(CLO) UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH/UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Audio

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chi thị số 43-CT/TW. Giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, nhà báo, hội viên trong thực hiện quan điểm, mục tiêu, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo xuân tỉnh Thái Nguyên 2019.

Phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo xuân tỉnh Thái Nguyên 2019.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cổ vũ, động viên đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo chí. Ngoài ra, Kế hoạch này còn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí.

Để triển khai Kế hoạch một cách hiệu quả, UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh và các cấp Hội, hội viên phát huy vai trò trách nhiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo và hội viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, Liên Chi hội, Chi hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

Các nhà báo nữ đi thực tế tại Khu Công nghiệp Sông Công II.

Các nhà báo nữ đi thực tế tại Khu Công nghiệp Sông Công II.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ nhà báo, hội viên tác nghiệp; Quan tâm bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho nhà báo, hội viên. Có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW và Kế hoạch này với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan.