Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực

(CLO) Thanh Hóa xây dựng nông thôn mới, không chỉ có cơ sở vật chất đầu tư xây dựng kiên cố, công trình hiện đại mà còn là sự đổi thay trong tư duy sản xuất, liên kết đầu tư hướng đến nông thôn mới bền vững.

Audio

Thanh Hóa có 559 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, có 477 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) với 317 xã đạt chuẩn. Thanh Hóa cũng là một trong những tỉnh đầu tiên tích hợp xã NTM 3 trong 1; xây dựng bộ tiêu chí NTM cấp thôn bản; lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM.

Thanh Hóa là tỉnh có số lượng xã xây dựng nông thôn mới lớn nhất cả nước, chiếm 6,4% với 573 xã, trong đó có 100 xã đặc biệt khó khăn. Bình quân toàn tỉnh mới chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn chưa đến 8,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn gần 27%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh Hóa có thêm: 02 huyện, 17 xã, 24 thôn/bản miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM; 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 07 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020, Thanh Hóa (theo số liệu sau sáp nhập) có 08 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 905 thôn, bản đạt chuẩn NTM (trong đó, có 635 thôn, bản miền núi); 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 33 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Với tổng số lượng thôn, bản, xã, huyện đạt chuẩn NTM Thanh Hóa thuộc các tỉnh dẫn đầu và liên tục duy trì, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng NTM. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa NTM tiếp tục duy trì, phát triển về số lượng và chất lượng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lồng ghép Đề án phát triển văn hóa nông thôn, trọng tâm là tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ cộng đồng gắn bó nghĩa tình; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (10 tháng đầu năm đã có 50 trung tâm văn hóa xã, 196 nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo); tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng được khôi phục, duy trì, phát triển; các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện tốt đã làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, phát triển, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng NTM và đẩy nhanh tiến trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, Thanh Hóa có 340/481 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, đạt tỷ lệ 70,7%. Phấn đấu năm 2021, toàn tỉnh có thêm 02 huyện, 18 xã, 120 thôn, bản đạt chuẩn NTM; có thêm 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 07 xã, 27 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã.

Nông thôn mới hôm nay.

Nông thôn mới hôm nay.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định công nhận thêm 46 sản phẩm OCOP. Nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận đến nay là 59 sản phẩm OCOP (gồm: 13 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 46 sản phẩm xếp hạng 3 sao); đề xuất Trung ương công nhận 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Tổ chức đi vào hoạt động 05 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP. Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 03 hội chợ của tỉnh bạn. Dự kiến hết năm 2020, có thêm 10 sản phẩm được công nhận, vượt kế hoạch đề ra.

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, kết quả của chặng đường hơn 10 năm qua mà tỉnh Thanh Hóa đạt được sẽ tiếp tục là tiền đề để thực hiện thành công trong giai đoạn tới. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thanh Hóa đặt kỳ vọng là làm sao thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Hà Anh