Điều chỉnh kích thước chữ

Thành phố Hải Phòng triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Báo nói Công luận

Ngày 2/10/2018 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 1665/TTCP-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. 

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình. Ảnh TTVN 

UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Hải Bình, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng cho biết: Luật Tố cáo xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai, thi hành trên địa bàn thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tố cáo. Đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giải quyết tố cáo những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tố cáo gửi Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố. 

Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành liên quan phù hợp với quy định Luật Tố cáo. 

Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn Luật Tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện, thị xã. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tố cáo trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị. Phối hợp với Thanh tra thành phố biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật tố cáo trên địa bàn thành phố.

Thanh tra thành phố phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, thực hiện Luật Tố cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch, rồi đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

PV