Điều chỉnh kích thước chữ

Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị bảo vệ người tố cáo

(CLO) Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh vừa chủ trì cuộc họp triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo nói Công luận

Ngày 10/1/2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ thị nêu rõ: để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Ðảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo chưa được quan tâm. Cán bộ, đảng viên và người dân còn chưa an tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm...

Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị bảo vệ người tố cáo. Ảnh TTCP

Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị bảo vệ người tố cáo. Ảnh TTCP

Ðể khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách. Đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ thể, đồng bộ, có chế tài xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này.

Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo ban hành quy định và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ, phân rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý. Ban hành quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức mà Luật Tố cáo năm 2018 chưa quy định.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế cho biết, để triển khai Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Tố cáo quy định bảo vệ người tố cáo, chế tài xử lý vi phạm trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy định bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đồng thời, ban hành Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự thủ tục, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tố cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 27; tham mưu với Tổng Thanh tra ban hành Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo và một số nội dung khác có liên quan.

Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tham mưu với Tổng thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức gắn với việc tham mưu nghiên cứu, đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh.

PV