Điều chỉnh kích thước chữ

Thay đổi Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

(CLO) Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Lê Hoài Trung.

Audio
Ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 699/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cử ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Lê Hoài Trung.

Theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO; đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các Văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO.

PV

Bình Luận