Điều chỉnh kích thước chữ

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

(CLO) Sáng 22/12, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Audio

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Thư viện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

 

Theo Báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, Ủy ban Kinh tế nhất trí việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ  ngày 1/1/2019.

Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất sửa đổi Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng theo hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không được lập riêng mà là nội dung trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng theo Mục 24, Phụ lục 1 của Luật Quy hoạch.

Ủy ban Kinh tế cũng tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch”. Theo giải thích của Chính phủ, quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo quy định của Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan. Theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ.

Pháp lệnh Thư viện được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác. Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch thư viện không được lập riêng. Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với nội dung đề xuất này của Chính phủ.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Quy hoạch.

PV